Índex BEDEC
Vigència
DAU 20/116
Granchio i Mini Hercules
Sistemes d'encofrats perduts de PP per a realçament de terres.
Document: dau_20_116_a0e.pdf en castellà    
29.01.20 al 29.01.25
DAU 20/115 A
Sistema Placotherm® Integra Glasroc® X
Sistema de tancament de façana amb subestructura d’entramat metàl·lic autoportant, placa de guix laminat reforçat amb fibres i revestiment exterior, per a obra nova i rehabilitació.
Document: document_web_dau (1).pdf en castellà    
30.03.20 al 29.03.25
DAU 19/114 A
SikaTack® Panel
Sistema de fixació oculta mitjançant adhesiu per a la unió de revestiments opacs exteriors de façana ventilada sobre subestructura d'alumini de perfils verticals, en obra nova i rehabilitació.
Document: dau_19_114_a1e.pdf en castellà    
19.07.19 al 18.07.24
DAU 19/112 A
CROCADE
Sistema d'extinció automàtic d'incendis en cuines comercials.
Document: document_web_dau.pdf en castellà    
13.03.19 al 12.03.24
DAU 18/111 B
Fusio-technik Fires
Canonades de plàstic per a sistemes fixos de lluita contra incendis.
Document: dau_18_111_b1e.pdf en castellà    
10.04.19 al 04.12.23
Sistema d’impermeabilització de cobertes planes.
Document: dau_18_110_a0e.pdf en castellà    
12.06.18 al 11.06.23
DAU 17/108 A
Piloedre
Sistema de fonamentació d’estructures lleugeres
Document: dau_17_108_a0e.pdf en castellà    
08.05.17 al 07.05.22
DAU 17/107 A
webertherm® ceramic optima
webertherm® ceramic plus
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb panells aïllants tèrmics i acabat ceràmic per a obra nova i rehabilitació.
Document: dau_17_107_a0e.pdf en castellà    
27.10.17 al 27.10.22
DAU 17/105 B
Sistema Placotherm V Glasroc X
Sistema de full exterior de façana ventilada o no ventilada, amb subestructura d’alumini, placa de guix reforçada amb teixit de fibres i revestiment exterior continu per a obra nova i rehabilitació.
Document: document_web_dau.pdf en castellà    document_web_dau.pdf en anglès    
29.05.17 al 28.05.22
DAU 17/104 B
Elastospray LWP 1672/1:IsoPMDI 92140
Sistema d'escuma de poliuretà bicomponent aplicada in situ per a l'aïllament tèrmic i la contribució a la impermeabilització de la façana.
Document: dau_17_104_b0e.pdf en castellà    dau_17_104_b0a.pdf en anglès    
26.04.17 al 25.04.22
DAU 17/103 C
Envans secs amb placa de fibra-guix fermacell
Sistema d’envans i extradossats
Document: dau_17_103_c0e.pdf en castellà    
11.04.17 al 10.04.22
DAU 16/100 B
weber industryfloor
Sistema per a l’anivellament i la reparació en capa fina de sòls industrials i pàrquings, tant en rehabilitació com en obra nova.
Document: dau_16_100_b0e.pdf en castellà    
09.03.16 al 08.03.21
DAU 16/099 B
Max® Exterior i Max® Universal. Sistema ME05
Panell compacte HPL per al seu ús com a revestiment exterior fixat mitjançant grapes o perfils guia horitzontals ocults sobre una subestructura metàl·lica (acer o alumini) en tancaments de façana ventilada.
Document: dau_16_099_b0e.pdf en castellà    
09.06.16 al 08.06.21
DAU 16/098 A
Max® Exterior i Max® Universal. Sistema ME01
Panell HPL compacte per al seu ús com a revestiment exterior fixat mitjançant fixacions ocultes, abraçadora i perfils horitzontals sobre una subestructura metàl·lica (acer o alumini) en tancaments de façana ventilada.
Document: dau_16_098_a0e.pdf en castellà    
09.06.16 al 08.06.21
DAU 16/097 A
Max® Exterior i Max® Universal. Sistema ME08
Panell compacte HPL per al seu ús com a revestiment exterior fixat mitjançant cargols o reblons vists sobre una subestructura metàl·lica (acer o alumini) en tancaments de façana ventilada
Document: dau_16_097_a0e.pdf en castellà    
09.06.16 al 08.06.21
DAU 15/096 C
Geoconnect® LL
Connector per a la transmissió d’esforços tallants entre elements estructurals de formigó: lloses, lloses i bigues o suports, i entre murs, creant un junt de dilatació a la unió.
Document: dau_15_096_c0e.pdf en castellà    tablas_de_uso_05.12.2018.pdf Taula d'ús (castellà)    tablas_de_uso_(inglés)_05.12.2018.pdf Taula d'ús (anglès)    
24.11.15 al 23.11.20
DAU 15/095 D
Geoconnect® MP
Connector per a la transmissió d’esforços tallants entre elements estructurals de formigó: bigues, lloses o sostres a murs, pilotatges o suports de formigó, sense desplaçament relatiu entre ells.
Document: dau_15_095_d0e.pdf en castellà    dau_15_095_d0a.pdf en anglès    
24.11.15 al 23.11.20
DAU 15/093 B
Casa Hormipresa
Estructura i obra grossa de la casa industrialitzada Casa Hormipresa
Document: dau_15_093_b0c.pdf en català    dau_15_093_b0e.pdf en castellà    
24.03.20 al 23.03.25
DAU 14/092 B
Sistema FCVAE ACE
Sistema de subestructura d’acer galvanitzat per a la fixació de plaques de revestiment a façanes ventilades
Document: dau_14_092_b0e.pdf en castellà    
18.12.19 al 17.12.24
DAU 14/091 B
Sistema FCVAE ALU
Sistema de subestructura d’alumini per a la fixació de plaques de revestiment a façanes ventilades
Document: dau_14_091_b0e.pdf en castellà    
18.12.19 al 17.12.24
DAU 14/089 C
Sistema Placotherm V Aquaroc®
Sistema de full exterior de façana ventilada o no ventilada, amb subestructura d’alumini, placa de ciment reforçada amb fibres i revestiment exterior continu per a obra nova i rehabilitació
Document: document_web_dau.pdf en castellà    
18.02.20 al 17.02.25
DAU 14/088 B
webercal revoco
Morter de calç acolorit per al revestiment de façanes.
Document: dau_14_088_b0e.pdf en castellà    dau_14_088_b0f.pdf en francès    
22.10.19 al 21.10.24
DAU 14/086 C
Cáviti®
Sistema de peces plàstiques per a la formació d’encofrats perduts en la construcció de terres elevats en general i en substitució de forjats sanitaris tradicionals.
Document: dau_14_086_c0e.pdf en castellà    dau_14_086_c0a.pdf en anglès    
22.12.19 al 21.12.24
DAU 14/084 B
Sistema Aquapanel® WL131C, WL132C, WL331C y WL332C
Sistema de full exterior de façana ventilada o no ventilada amb subestructura d’alumini, placa de ciment i revestiment exterior continu per a obra nova i rehabilitació.
Document: dau_14_084_b0e.pdf en castellà    
19.06.19 al 18.06.24
DAU 14/082 B
Façana integral fermacell Powerpanel H20
Sistema d’entramat metàl·lic autoportant amb revestiment exterior continu, per al seu ús com a tancament complet de façana no ventilada.
Document: dau_14_082_b0e.pdf en castellà    
07.03.19 al 06.03.24
DAU 13/080 C
Thermabead®
Poliestirè granulat per a l'aïllament tèrmic de cambres d'aire en murs de fàbrica de doble fulla per a la seva rehabilitació energètica.
Document: dau_13_080_c0e.pdf en castellà    
27.06.18 al 26.06.23
DAU 13/079 C
Forli
Sistema de construcció de sostres unidireccionals i reticulars mitjançant el muntatge a obra dels components realitzats d'EPS damunt un encofrat continu, quedant incorporat en ell, sense contribuir a la seva capacitat resistent i constituint el sistema alleugeridor d'aquest sostre.
Document: dau_13_079_c1e.pdf en castellà    
19.03.18 al 18.03.23
DAU 12/078 C
Polyrey Façanes. Panell Compacte Exterior
Panell compacte HPL per al seu us com a revestiment exterior fitxat a subestructura metàl·lica (acer o alumini) en tancaments de façana ventilada.
Document: dau_12_078_c0e.pdf en castellà    
22.01.18 al 21.01.23
DAU 12/077 C
Polyrey Façanes. Panell Compacte Exterior
Panell compacte HPL per al seu us com a revestiment exterior fitxat a subestructura de fusta en tancaments de façana ventilada.
Document: dau_12_077_c0e.pdf en castellà    
22.01.18 al 21.01.23
DAU 12/076 C
Sistema G.H.A.S.®
Sistema constructiu basat en ancoratges de retenció i armadures de juntura de filada per l'execució de murs d'obra de fàbrica autoportants per al seu ús com a full exterior en tancaments de façanes ventilades o no ventilades.
Document: dau_12_076_c3e.pdf en castellà    
25.09.17 al 24.09.22
DAU 12/074 C
Sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C i WL322C
Sistema de full exterior de façana ventilada o no ventilada amb subestructura d’acer galvanitzat, placa de ciment i revestiment exterior continu per a obra nova i rehabilitació.
Document: dau_12_074_c1e.pdf en castellà    
12.04.17 al 11.04.22
DAU 10/065 C
Sistema de Grapa Vista (DGV) i sistema de Grapa Oculta (DGO)
Sistemes DGV i DGO de grapes (vistes i ocultes) d'acer inoxidable i subestructura d'alumini per a la fixació de plaques de revestiments en façanes ventilades.
Document: dau_10_065_c1e.pdf en castellà    
22.12.15 al 21.12.20
DAU 10/063 C
Megabrick®
Envans de peces ceràmiques encadellades de gran format.
Document: dau_10_063_c1e.pdf en castellà    
25.03.19 al 02.11.20
DAU 10/062 D
Sistema Epsilon O
Sistema de grapes i subestructura de alumini per a la fixació de plaques de revestiment en façanes ventilades
Document: dau_10_062_d0e.pdf en castellà    
29.01.20 al 14.10.24
DAU 09/052 F
Aquapanel® Outdoor Sistemes WM311.C i WM411.C
Sistema d'entramat metàl·lic autoportant amb revestiment exterior continu, per al seu ús com a tancament complet de façana no ventilada.
Document: dau_09_052_f0e.pdf en castellà    
28.01.19 al 27.01.24
DAU 09/051 F
Aquapanel® Outdoor Sistema WM111.C
Sistema d'entramat metàl·lic autoportant per al seu ús com a full interior a façanes ventilades.
Document: dau_09_051_f0e.pdf en castellà    
28.01.19 al 27.01.24
DAU 05/027 G
weberpral prisma
Morter monocapa weber.pral prisma per a revestiment de façanes.
Document: dau_05_027_g0e.pdf en castellà    dau_05_027_g0f.pdf en francès    
02.01.20 al 01.01.25
DAU 04/025 E
Masterseal® 501, 531, 550 y 573
Tractaments de millora de la impermeabilització per a estructures de formigó de contenció d'aigua (també aigua potable) i per a murs de formigó soterrats sota pressió d'aigua positiva (Masterseal® 501 i 531) i negativa (Masterseal® 501). Impermeabilitzant per a estructures de formigó de contenció d'aigua (també aigua potable) i per a murs de formigó soterrats sota pressió d'aigua positiva (Masterseal® 550). Obturador de vies d'aigua en suports de formigó (Masterseal® 573).
Document: dau_04_025_e1e.pdf en castellà    
01.07.19 al 30.06.24
DAU 03/012 I
Ytong-Siporex
Sistema d'obra de fàbrica d'un full de blocs de formigó cel·lular curat en autoclau i junta fina de morter cola, per a la construcció de murs portants
Document: dau_03_012_i0e.pdf en castellà    
7.11.18 al 6.11.23
DAU 03/008 E
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Document: dau_03_008_e2e.pdf en castellà    associat_termoarcilla_a2e.pdf Document de criteris (castellà)    
22.05.18 al 21.05.23
DAU 19/113 A
Sistema Cablebrick®
Sistema de full exterior de revestiment ceràmic per a façana ventilada amb col·locació en sec, a obra nova i rehabilitació.
Inactiu
En aquesta situació el Certificat no és vigent de forma temporal per iniciativa del titular i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Inactiu des del 15.06.20
DAU 15/094 A
Petroex
Sistema de detecció i extinció d’incendis per a estacions de servei
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
DAU 14/087 A
Rockbardage
Panells de llana mineral col·locats sobre safates d’acer per l’aïllament tèrmic per l’exterior a façanes ventilades.
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
DAU 14/083 A
Jaga Oxygen
Sistema de renovació d’aire a través de la façana amb control del cabal basat en la concentració de CO2 interior.
Pendent de Renovació
El titular no ha iniciat el procés de renovació del document i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Pendent de Renovació
DAU 18/109 A
AISREC REFLEX PRIME
Aïllants tèrmics per a edificis amb components reflectius de calor.
Suspès
En aquesta situació el Certificat no és vigent de forma temporal, i el text complet del document deixa d'estar disponible.
10.05.18 al 10.01.22
DAU 17/106 A
Aislantes térmicos reflexivos WÜRTH
Aïllants tèrmics per a edificis amb components reflectius de calor radiant.
Suspès
En aquesta situació el Certificat no és vigent de forma temporal, i el text complet del document deixa d'estar disponible.
15.09.17 al 10.01.22
DAU 16/102 A
AIR-BUR TERMIC®
Aïllants tèrmics per a edificis amb components reflectius de calor.
Suspès
En aquesta situació el Certificat no és vigent de forma temporal, i el text complet del document deixa d'estar disponible.
11.01.17 al 10.01.22
DAU 16/101 B
Sistema Faveton® Bersal SS/Alumini
Sistema de full exterior de façana ventilada amb plaques ceràmiques i subestructura d’alumini
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 06.11.19
DAU 14/090 A
Sistema Placotherm V EGRG
Sistema de full exterior de façana ventilada o no ventilada, amb subestructura d’alumini, placa de guix reforçada amb teixit de fibres i revestiment exterior continu per a obra nova i rehabilitació
Retirat
DAU retirat amb data de 31.12.16, data a partir de la qual el titular ha deixat de comercialitzar aquest sistema
Retirat des del 31.12.16
DAU 14/085 A
Sistema COTETERM® FV
Sistema de full exterior de façana ventilada o no ventilada amb subestructura d’alumini, placa de ciment i revestiment exterior continu per a obra nova i rehabilitació.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 21.06.19
DAU 14/081 A
Panells prefabricats de ceràmica i guix Cerayeso® 6CY, 8CY i 10CY
Panells prefabricats de gran format de ceràmica i guix per a la construcció de divisòries interiors i extradossats de façana.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 24.10.16
Retirat des del 09.01.18
DAU 12/075 A
Sistema Sierravent®
Sistema per al tancament de façanes ventilades que inclou el full principal del full interior i el full exterior de la façana ventilada.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 04.11.13
Retirat des del 20.01.16
DAU 11/073 E
SteelPRES®
Sistema de canonades i accessoris d'acer galvanitzat unides mitjançant la tècnica de pressfitting per al transport d'aigua.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 02.12.16
Retirat des del 23.02.18
DAU 11/072 D
InoxPRES®
Sistema de canonades i accessoris d'acer inoxidable unides mitjançant la tècnica de pressfitting per al transport d'aigua i gas.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 02.12.16
Retirat des del 23.02.18
DAU 11/071 B
Ippon Panel®
Panells compostos d'alumini per a revestiments discontinus verticals exteriors i interiors.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 29.07.16
Retirat des del 29.07.17
DAU 11/070 A
Sistema Permastop®
Sistema d'impermeabilització d'estructures soterrades de formigó (amb afectació o no de nivell freàtic) i d'estructures de formigó destinades a la contenció d'aigua.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 24.05.13
DAU 11/069 F
Elastospray 1623/10/DAU: IsoPMDI 92140
Sistema d'escuma de poliuretà bicomponent aplicada in situ per a l'aïllament tèrmic i la contribució a la impermeabilització de la façana.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 22.07.19
DAU 11/068 A
SOLAR ITEM®
Sistema de tancament de cobertes a base de panells prefabricats captadors solars tèrmics.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 19.01.14
DAU 11/067 A
Lateroyeso®
Panells prefabricats de gran format de ceràmica i guix per a la construcció de divisòries interiors i extradossats de façana.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 20.04.15
Retirat des del 27.07.15
DAU 10/066 A
Arliblock®
Sistema d'obra de fàbrica executat amb blocs de formigó d'àrids lleugers, Arliblock®, per a la construcció de murs portants i no portants, exteriors i interiors amb revestiment per ambdues cares.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 21.10.14
Retirat des del 28.06.16
DAU 10/064 A
Arliblock®
Sistema d'obra de fàbrica executat amb blocs de formigó d'àrids lleugers, Arliblock®, per a la construcció de murs portants i no portants, exteriors i interiors amb revestiment per ambdues cares.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 30.11.15
DAU 10/061 B
Revat® Supra
Morter monocapa per a revestiment de façanes.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 20.01.16
DAU 10/060 A
CÁVITI®
Sistema de peces plàstiques per a la formació d'encofrats perduts en la construcció de sòls elevats en general i en substitució de forjats sanitaris tradicionals.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 10.05.13
DAU 10/059 A
Sistema Eurohabitat 150
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 16.12.11
Retirat des del 28.06.16
DAU 09/058 A
Faveton® Bersal SS/Acero
Sistema de full exterior de façana ventilada amb plaques ceràmiques Faveton®  Bersal i subestructura d'acer galvanitzat
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 27.07.12
Retirat des del 12.01.15
DAU 09/057 A
Faveton® Bersal SS/Al
Sistema de full exterior de façana ventilada amb plaques ceràmiques i subestructura d'alumini.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 27.07.12
Retirat des del 07.10.14
DAU 09/056 B
Bricmorter®
Morter per a la construcció de murs d'obra de fàbrica caravista sense arrebossat interior formant un sistema amb prestacions d'impermeabilitat a l'aigua.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Inactiu des del 01.01.14
Retirat des del 20.01.16
DAU 09/055 B
Termobrick® 31 Muro de carga
Sistema d'obra de fàbrica executat amb blocs ceràmics encadellats d'argila alleugerida Termobrick® 31 per a la construcció de murs de càrrega.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 01.09.17
DAU 09/054 C
Termobrick® 14, 19, 24 y 29
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida Termobrick®, per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis d'ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 01.09.17
DAU 09/053 D
Panel ΩZ
Sistema de full exterior de façana ventilada format per panells prefabricats de morter bipretesat, amb peces d'ancoratge embegudes en el panell, i subestructura de perfils horitzontals.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 11.02.20
DAU 08/050 B
Faveton® Ceram SAH
Sistema de full exterior de façana ventilada amb plaques ceràmiques.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 27.07.12
Retirat des del 03.02.13
Sistema de construcció de forjats unidireccionals i reticulars mitjançant l'acoblament a l'obra dels components realitzats en EPS sobre un encofrat continu, quedant incorporat en ell, sense contribuir a la seva capacitat resistent i constituint el sistema alleugerant d'aquest forjat.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 19.03.13
DAU 07/048 B
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 31.10.13
DAU 07/047 A
Mortegran® R Mortegran® P
Morter monocapa per al revestiment de façanes.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 16.12.11
DAU 07/046 B
Paneles Metablock®
Panells sandvitx lleugers autoportants de cares no metàl·liques i ànima aïllant per al seu ús com a sistema de tancament de cobertes inclinades.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 3.12.10
DAU 07/044 A
Sistema de pavimentación discontinua Disset
Sistema de pavimentació discontínua amb gres porcellànic basat en la col·locació de recrescut de morter i espolsat amb un adhesiu cimentós.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 09.04.08
DAU 07/043 A
Cerayeso Térmico® 8CYT, 10CYT4L y 10CYT5L
Panells prefabricats de gran format de ceràmica i guix amb aïllament d'EPS incorporat per a la construcció d'extradossats de façana.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 10.04.12
Retirat des del 31.10.13
DAU 07/042 A
Cerayeso® 6CY, 8CY y 10CY
Panells prefabricats de gran format de ceràmica i guix per a la construcció de divisòries interiors i extradossats de façana.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 10.04.12
Retirat des del 31.10.13
DAU 06/045 A
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 08.06.12
Retirat des del 10.11.14
DAU 06/041 B
Tabique Hispalam®
Sistema d'envans Tabique Hispalam® amb la peça ceràmica de gran format HispaPlano® i acabat de plaques de guix laminat.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 31.10.13
DAU 06/040 B
HDB
Armadura de punxonament HDB formada per perns a base de barres corrugades d'acer amb ambdós extrems forjats, units entre si mitjançant platines o barres corrugades de muntatge soldades als perns.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 30.10.11
DAU 06/039 A
Selva-Kork®
Plaques de suro natural aglomerat per a ús com aïllament tèrmic i acústic a parets i sostres.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 27.03.09
DAU 06/038 A
Prefabricats Montseny
Sistema industrialitzat de construcció de l'estructura i l'obra grossa d'habitatges unifamiliars (PB + 2) i plurifamiliars (PB + 3) amb elements bidimensionals prefabricats de formigó armat.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 23.07.11
DAU 05/037 B
Arliblock®
Sistema d'obra de fàbrica executat amb blocs de formigó d'àrids lleugers, Arliblock®, per a la construcció de murs portants i no portants, exteriors i interiors amb revestiment per ambdues cares.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 15.01.14
Sistema d'obra de fàbrica executat amb blocs de formigó d'àrids lleugers, Arliblock®, per a la construcció de murs portants i no portants, exteriors i interiors amb revestiment per ambdues cares.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Inactiu des del 21.10.11
Retirat des del 13.12.13
DAU 05/035 A
Arliblock®
Sistema d'obra de fàbrica d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs de formigó d'àrids lleugers d'argila expandida, Arliblock®, per a la construcció de murs portants, tancaments exteriors, separacions interiors i extradossats.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 05.11.10
DAU 05/034 C
Cerabrick®
Envans de peces ceràmiques encadellades de gran format.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Inactiu des del 22.10.14
Retirat des del 29.07.16
DAU 05/033 B
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 05.10.12
Retirat des del 10.11.14
DAU 05/032 A
Arliblock®
Sistema d'obra de fàbrica d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs de formigó d'àrids lleugers d'argila expandida, Arliblock®, per a la construcció de murs portants, tancaments exteriors, separacions interiors i extradossats.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 15.06.10
DAU 05/031 A
Audiover
Sistema daïllament tèrmic i acústic de façanes i divisòries, format per una pel·lícula adhesiva delastòmer acrílic i panells semirrígids de llana mineral hidrofugada revestits amb una barrera de vapor.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 27.06.10
DAU 05/030 B
Prefcat®
Sistema de murs de formigó armat compost per elements prefabricats de mur Prefcat®, constituïts amb làmines de formigó armat amb característiques portants, per ser utilitzats com a encofrat permanent en la construcció de murs de contenció, murs de soterrani i murs de càrrega en edificis d'habitatges i industrials, mitjançant l'abocament in situ de formigó.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 21.12.12
Retirat des del 25.03.14
DAU 05/029 A
weber.pral elit
Morter monocapa per a revestiment de façanes.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 07.03.08
DAU 05/028 E
weber.pral arid
Morter monocapa weber.pral arid per a revestiment de façanes.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 29.04.20
DAU 05/026 D
weber.pral croma
Morter monocapa weber.pral croma per a revestiment de façanes.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 13.12.13
DAU 04/024 A
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 25.07.08
DAU 04/023 C
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 24.03.19
DAU 04/022 C
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 23.03.19
DAU 04/021 B
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 14.09.12
DAU 04/020 B
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 14.09.12
DAU 04/019 B
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 3.12.10
DAU 04/018 D
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 01.07.18
DAU 03/017 B
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 31.10.13
DAU 03/016 A
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 08.03.07
DAU 03/015 D
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Inactiu des del 15.02.13
Retirat des del 10.11.14
DAU 03/014 A
Casa Icon
Estructura i obra grossa de la casa industrialitzada Icon de formigó.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 23.04.10
DAU 03/013 C
Cerapas®
Peces ceràmiques foradades de gran format per al seu ús com a sistema d'obra de fàbrica a parets divisòries interiors d'un full (formats Cerapas®7, 10 i 44x7), de doble full (formats Cerapas® 6, 7, 10 i 44x7) i com a extradossat de façana (formato Cerapas®4, 5, 6, 7, 10 i 44x7).
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Inactiu des del 19.10.12
Retirat des del 28.06.16
DAU 03/011 C
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 27.03.09
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 3.12.10
DAU 03/009 F
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 28.06.19
DAU 03/007 B
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Inactiu des del 08.06.12
Retirat des del 29.07.16
DAU 03/006 B
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 31.10.13
DAU 02/005 B
Tradixalet
Estructura i obra grossa de la casa industrialitzada Hormipresa-Tradixalet.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Retirat des del 19.10.13
DAU 02/004 C
Arliblock®
Sistema d'obra de fàbrica executat amb blocs de formigó d'àrids lleugers, Arliblock®, per a la construcció de murs portants i no portants, exteriors i interiors amb revestiment per ambdues cares.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Inactiu des del 21.10.11
Retirat des del 13.12.13
DAU 01/003 C
Tadobe®
Peces ceràmiques de gran format per a la construcció de divisòries interiors i extradossats de façanes.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 08.06.12
Retirat des del 10.11.14
DAU 00/002 D
Ladryeso 6®
Panells prefabricats de gran format de ceràmica i guix per a la construcció de divisòries interiors i extradossats de façanes.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Inactiu des del 08.06.12
Retirat des del 16.02.16
DAU 00/001 E
Ladryeso 8®
Panells prefabricats de gran format de ceràmica i guix per a la construcció de divisòries interiors i extradossats de façanes.
Retirat
En aquesta situació el Certificat deixa de ser vigent de forma definitiva i el text complet del document deixa d'estar disponible.
Suspès des del 08.06.12
Retirat des del 10.11.14