• Banc BEDEC
     

  Preus de Referència
  Plecs de Condicions Tècniques

 • El Banc BEDEC és un banc paramètric i els elements del banc amb la seva informació estan estructurats (segons les tipologies que mostra l'arbre de l'índex BEDEC ) en capítols, subcapítols, famílies i subfamílies en les quals s'agrupen els citats elements. En funció d'aquesta classificació cada element té assignat un codi de quatre dígits que, per ordre, corresponen a: la tipologia, el capítol, el subcapítol, i la família. Els dígits quatre fins a vuit, defineixen les característiques de l'element genèric. Pels elements amb codis de dotze dígits, els dígits nou a dotze concreten a elements amb articles comercials d'empreses.

  Cerca per Índex BEDEC
 • Arbre de l'Índex BEDEC
 • Arbre de l'Índex BEDEC

 • Un cop premeu el botó corresponent i accediu a l'índex, la cerca s'inicia triant:
  1. la tipologia (ex. B: materials)
  2. el capítol (ex. G: materials per a instal·lacions elèctriques)
  3. el subcapítol (ex. 2: tubs i canals)
  4. la família (ex. A: canals plàstiques)
  5. la subfamília (ex. _01: canal plàstica per a instal·lacions elèctriques) amb la qual cosa accediu a la pantalla de tria paramètrica d'elements de la família, (aquests elements, depenent de la tipologia d'elements triada, poden ser: mà d'obra, materials, maquinària, elements compostos, assaigs, partides d'obra, conjunts de partides d'obra)
 • Tria paramètrica d'elements de la família
 • Tria paramètrica d'elements de la família
 • Des d'aquesta pantalla és des d'on s'inicià la veritable navegació, en el decurs de la qual podeu obtenir informació activant els enllaços i els botons que hi trobareu, el significat i el contingut dels quals us detallem a continuació.
  1. xxxxxxxx: (codi de vuit dígits). Identificador d'un element genèric. Dóna accés a la seva definició i al seu preu genèric.
  2. xxxxxxxxxxxx: (codi de dotze dígits). Identificador d'un element que conté un article comercial d'una empresa. Dona accés a la seva definició i al seu preu.
  3. E: Elements de la subfamília. És la llista d'elements de la subfamília que s'ha seleccionat (poden ser genèrics -8 dígits- o amb articles comercials -12 dígits-). Per obtenir-ne la llista des de la pantalla 2, cal que marqueu les característiques d'aquell que cerqueu, o la totalitat prement directament el botó Llistar.
  4. P: Plec de condicions tècniques.
  5. C: Informació comercial i/o de marcatge CE. Activant aquest enllaç trobareu si els materials estan obligats al marcatge CE o no segons la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció (i amb quina normativa i en quins supòsits i per cada un d'ells amb quins requisits a complir) i de cada un d'ells la llista d'empreses amb els seus productes comercials i les seves característiques, certificats i imatges.
  6. J: Justificació del preu (descomposició del preu) d'un element compost, partida d'obra o conjunt de partides d'obra. Obtindreu el detall de la definició, rendiment i preu dels elements que el composen.
  7. ON: (en el cas de cerca de la tipologia d'elements: materials). Activant aquest enllaç podreu consultar on es fa servir un material en altres elements del banc (elements compostos, partides o conjunts de partides d'obra).
  8. MA: Dades Mediambientals. Obtindreu la massa, el cost energètic, la emissió de CO2, els residus d'obra i els residus dels embalatges.
  9. ART: Article comercial (entenent com a tal cadascuna de les variants d'una gamma de producte, ex. una determinada banyera de planxa de la sèrie S, de l'empresa E). Obtindreu la seva definició, el codi comercial de l'article, i el seu preu-venda-públic.
  10. IMG: Informació gràfica.
  11. DOC: Documents associats amb informació addicional.
 • Cercador
 • Permet fer cerques per text o per codi d'element.
 • Modificació paràmetres
 • Modificació paràmetres
 • El botó modificar paràmetres permet ajustar els resultats a obtenir. Una cop es seleccionen les opcions i es prem el botó Aplicar, la consolta es realitza a partir d'aquell moment amb els paràmetres seleccionats:
  1. Àmbit de preus: Permet seleccionar els preus segons la província, CCAA o un promig d'Espanya.
  2. Àmbit de plecs: Permet seleccionar el contingut dels plecs de condicions tècniques d'acord amb la normativa o costums vigents d'Espanya o de Catalunya.
  3. Data de preus: Permet seleccionar els preus d'una data determinada.
  4. Volum d'obra nova: Permet adaptar els preus en funció de tres franjes de volum d'obra per a cada una de les tipologies d'obra nova del banc (edificació, enginyeria civil i urbanització).
  5. Criteri d'amidament: Permet ampliar les definicions de les partides d'obra amb el seu criteri d'amidament (extret del plec associat).
  6. Empresa: Permet tres opcions
   1. Sense empreses: sols permet generar elements genèrics, amb preus de referència a peu d'obra.
   2. Obra pública amb empreses: permet generar elements genèrics o elements amb articles comercials -adaptant la definició per a ser vàlida per a obres per a la administració-, amb preus de referència a peu d'obra.
   3. Amb empreses: permet generar elements genèrics amb preus de referència a peu d'obra o elements amb articles comercials amb els seus preus-venda-públic.
  7. Tipus de preu: Permet tres opcions
   1. Cost directe: inclou mà d'obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars.
   2. PEM cost d'execució material: és el cost directe sobre el que s'aplica el percentatge de despeses indirectes.
   3. PBL cost base de licitació, sense IVA: és el PEM sobre el que s'apliquen els percentatges de despeses generals d'empresa i benefici industrial de la empresa contractista.
   4. Pel càlcul del PEM l'ITeC aplica unes despeses indirectes de 10% edificació i rehabilitació, 6% urbanització i 5% enginyeria civil. Pel càlcul del PBL d'obres públiques s'aplica un 13% despeses generals d'empresa i un 6% benefici industrial. Veure Elaboració d'un pressupost als Criteris del Banc BEDEC.
 • Altres consideracions
 • En la definició dels elements genèrics del banc hi trobareu expressions que tenen el significat següent:
  1. Preu econòmic, normal, alt i superior: Classificació dels materials d'una mateixa família, amb característiques objectives equivalents però de diferent preu.
  2. Qualitat 1, 2, 3; Classificació dels materials genèrics d'una mateixa família segons el grau de compliment dels paràmetres que defineixen el seu plec de condicions (1 a 3, de més a menys qualitat).
  3. Classe: Nivell de classificació extret de la normativa.
  En els Plecs de condicions tècniques es troben algunes abreviatures que tenen el significat següent:
  1. DT: Documentació tècnica del projecte.
  2. DF: Direcció facultativa.
  3. EPI: Equip de protecció individual
  4. MAUP: Mitjà auxiliar d'utilitat preventiva
  5. SPC: Sistema de prevenció col.lectiva