ACO PRODUCTOS POLÍMEROS SA
Banc ACO 2011
Peces rectes de formigó amb rigola, per a vorades; Boneres; Canals d'acer per a drenatges; Canals de plàstic per a drenatges; Canals de formigó de polímers per a drenatges; Separadors d'hidrocarburs
Banco ACO 2011
Piezas rectas de hormigón con rigola, para bordillos; Sumideros; Canales de acero para drenajes; Canales de plástico para drenajes; Canales de hormigón polímero para drenajes; Separadores de hidrocarburos
AIR TUB SL
Banc AIR TUB 2012
Xemeneies circulars; Conductes circulars metàl·lics; Accessoris per a extrems de xemeneies; Conductes rectangulars metàl·lics
Banco AIR TUB 2012
Chimeneas circulares; Conductos circulares metálicos; Accesorios para extremos de chimeneas; Conductos rectangulares metálicos
ARMACELL IBERIA SL
ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL
Banc ARMSTRONG 2012
Plaques de fibres minerals; Plaques de fusta; Plaques metàl·liques; Plaques de silicat càlcic
Banco ARMSTRONG 2012
Placas de fibras minerales; Placas de madera; Placas metálicas; Placas de silicato cálcico
ARTIGO IBÉRICA SL
Banc ARTIGO IBÉRICA SL 2016
Làmines i llosetes de goma; Làmines de goma bicapa; Làmines de goma per a paviments de pistes esportives; Sòcols de materials sintètics; Esglaons de materials sintètics
Banco ARTIGO IBÉRICA SL 2016
Láminas y losetas de goma; Láminas de goma bicapa; Láminas de goma para pavimentos de pistas deportivas; Zócalos de materiales sintéticos; Peldaños de materiales sintéticos
ASFALTEX SA
Banc ASFALTEX 2016 (juny)
Detergents; Vermiculites expandides; Additius i addicions per a formigons, morters i beurades; Adhesius d'aplicació a dues cares; Adhesius asfàltics; Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments; Plaques conformades bituminoses; Làmines bituminoses no protegides; Làmines bituminoses amb autoprotecció mineral; Làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica; Plaques bituminoses amb autoprotecció mineral; Pastes per a impermeabilitzacions; Làmines elastomèriques no resistents a la intempèrie; Làmines elastomèriques resistents a la intempèrie; Geotèxtils; Materials per a aïllaments amorfs, líquids i escumes projectades i reblert de cambres; Planxes de poliestirè; Plaques d'escuma de poliuretà i poliisocianurat; Làmines, plaques i planxes de polietilè i epdm; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca; Feltres i plaques de fibres tèxtils; Làmines pesades per aïllaments acústics; Segellants; Emulsions bituminoses; Vernissos; Mescles bituminoses en fred; Boneres; Làmines i plaques de drenatge.
Banco ASFALTEX 2016 (junio)
Detergentes; Vermiculitas expandidas; Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas; Adhesivos de aplicación a dos caras; Adhesivos asfálticos; Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos; Placas conformadas bituminosas; Láminas bituminosas no protegidas; Láminas bituminosas con autoprotección mineral; Láminas bituminosas con autoprotección metálica; Placas bituminosas con autoprotección mineral; Pastas para impermeabilizaciones; Láminas elastoméricas no resistentes a la intemperie; Láminas elastoméricas resistentes a la intemperie; Geotextiles; Materiales para aislamientos amorfos, líquidos y espumas proyectadasy relleno de cámaras; Planchas de poliestireno; Placas de espuma de poliuretano y poliisocianurato; Láminas, placas y planchas de polietileno y epdm; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de roca; Fieltros y placas de fibras textiles; Láminas pesadas para aislamiento acústico; Selladores; Emulsiones bituminosas; Barnices; Mezclas bituminosas en frío; Sumideros; Láminas y placas drenantes.
ASFALTOS CHOVA SA
Banc ASFALTOS CHOVA 2011
Làmines bituminoses no protegides; Làmines bituminoses amb autoprotecció mineral; Plaques bituminoses amb autoprotecció mineral; Materials auxiliars per a junts i segellats; Emulsions bituminoses
Banco ASFALTOS CHOVA 2011
Láminas bituminosas no protegidas; Láminas bituminosas con autoprotección mineral; Placas bituminosas con autoprotección mineral; Materiales auxiliares para juntas y sellados; Emulsiones bituminosas
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA SL
Banc BASF 2013
Beurades i materials per a rejuntat; Morters amb additius; Morters i pastes autoanivellants; Materials auxiliars per a morters; Additius i addicions per a formigons, morters i beurades; Adhesius d'aplicació unilateral; Adhesius de dispersió i de resines reactives; Pastes per a impermeabilitzacions; Morters per a impermeabilitzacions; Materials per al reblert de junts; Segellants; Materials auxiliars per a junts i segellats; Emulsions bituminoses; Pintures, pastes i esmalts; Materials per a hidrofugats
Banco BASF 2013
Lechadas y materiales para rejuntado; Morteros con aditivos; Morteros y pastas autonivelantes; Materiales auxiliares para morteros; Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas; Adhesivos de aplicación unilateral; Adhesivos de dispersión y de resinas reactivas; Pastas para impermeabilizaciones; Morteros para impermeabilizaciones; Materiales para relleno de juntas; Selladores; Materiales auxiliares para juntas y sellados; Emulsiones bituminosas; Pinturas, pastas y esmaltes; Materiales para hidrofugados
BJC FÁBRICA ELECTROTÉCNICA JOSA SA
Banc BJC 2012
Interruptors i commutadors; Plaques i marcs; Preses de corrent industrials; Materials auxiliars per a caixes i mecanismes
Banco BJC 2012
Interruptores y conmutadores; Placas y marcos; Tomas de corriente industriales; Materiales auxiliares para cajas y mecanismos
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY SA
Banc PORCELANOSA GRUPO - BUTECH 2011
Beurades; Morters amb additius; Additius i addicions per a formigons, morters i beurades; Adhesius d'aplicació unilateral; Adhesius de dispersió; Pastes elastomèriques; Morters per a impermeabilitzacions; Làmines, plaques i planxes de polietilè i epdm; Feltres i plaques de poliester; Feltres i plaques de fibres tèxtils; Materials auxiliars per a aillaments tèrmics i acústics; Segellants; Plaques de fibres minerals; Plaques de fusta; Plaques metàl·liques; Materials per a hidrofugats; Materials per a recrescudes i capes de millora; Materials per a paviments tècnics; Rajola ceràmica; Suports per a paviments flotants; Làmines i plaques de drenatge; Materials per a terres radiants elèctrics; Captadors solars; Elements d'obtenció de dades per a regulació electrònica; Estacions de control, centre de control i comunicació per a regulació i control d'instal·lacions; Acumuladors bescanviadors; Dipòsits acumuladors; Grups amb bombes acceleradores
Banco PORCELANOSA GRUPO - BUTECH 2011
Lechadas; Morteros con aditivos; Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas; Adhesivos de aplicación unilateral; Adhesivos de dispersión; Pastas elastoméricas; Morteros para impermeabilizaciones; Láminas, placas y planchas de polietileno y epdm; Fieltros y placas de poliéster; Fieltros y placas de fibras textiles; Materiales auxiliares para aislamientos térmicos y acústicos; Selladores; Placas de fibras minerales; Placas de madera; Placas metálicas; Materiales para hidrofugados; Materiales para recrecidos y capas de mejora; Materiales para pavimentos técnicos; Baldosa; Soportes para pavimentos flotantes; Láminas y placas drenantes; Materiales para suelos radiantes eléctricos; Captadores solares; Elementos de obtención de datos para regulación electrónica; Estaciones de control, centro de control y comunicación para regulación y control de instalaciones; Acumuladores intercambiadores; Depósitos acumuladores; Grupos con bombas aceleradoras
CERÀMICA BELIANES SL
Banc CERAMICA BELIANES 2018 (febrer)
Supermaons; Peces ceràmiques per a soleres; Peces ceràmiques de gran format
Banco CERAMICA BELIANES 2018 (febrero)
Superladrillos; Piezas cerámicas para soleras; Piezas cerámicas de gran formato
CERÀMICA FUSTÉ SA
Banc CERÀMICA FUSTÉ 2016 (abril)
Maons foradats senzills; Supermaons; Peces ceràmiques per a soleres
Banco CERÀMICA FUSTÉ 2016 (abril)
Ladrillos hueco sencillo; Superladrillos; Piezas cerámicas para soleras
CERÁMICAS CALAF SA
Banc CERAMICAS CALAF 2015
Supermaons; Rajoles ceràmiques naturals, cairons, toves i gres extruït; Peces especials de ceràmica i gres; Peces ceràmiques de gran format; Peces de ceràmica per a esglaons
Banco CERAMICAS CALAF 2015
Superladrillos; Rasillas, baldosas, tobas y gres extruido; Piezas especiales de cerámica y gres; Piezas cerámicas de gran formato; Piezas de cerámica para peldaños
CERAMICAS GALA SA
Banc GALA 2017 (març)
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Sòcols de rajola ceràmica; Peces de ceràmica per a esglaons; Banyeres; Plats de dutxa; Lavabos; Bidets; Urinaris; Safareigs; Abocadors; Cisternes; Accessoris d'aparells sanitaris; Aixetes i accessoris per a banyeres; Aixetes i accessoris per a dutxes; Aixetes i accessoris per a lavabos; Aixetes i accessoris per a inodors; Aixetes i accessoris per a bidets; Aixetes i accessoris per a aigüeres
Banco GALA 2017 (marzo)
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Zócalos de baldosa cerámica; Piezas de cerámica para peldaños; Bañeras; Platos de ducha; Lavabos; Bidés; Urinarios; Lavaderos; Vertederos; Cisternas; Accesorios de aparatos sanitarios; Grifería y accesorios para bañeras; Grifería y accesorios para duchas; Grifería y accesorios para lavabos; Grifería y accesorios para inodoros; Grifería y accesorios para bidés; Grifería y accesorios para fregaderos
COMERCIAL DEL ALUMINIO SA (COALSA)
Banc COALSA 2014
Baranes d'alumini
Banco COALSA 2014
Barandillas de aluminio
DANOSA DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS SA
Banco DANOSA 2018
Materiales auxiliares para cerramientos y divisorias de yeso laminado; Láminas bituminosas no protegidas; Láminas bituminosas con autoprotección mineral; Láminas de pvc resistentes a la intemperie; Geotextiles; Planchas de poliestireno; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Láminas, placas y planchas de polietileno y epdm; Emulsiones bituminosas; Láminas y placas drenantes
DBBLOK
Banc DBBLOK 2016 (març)
Maons de morter de ciment; Blocs de morter de ciment
Banco DBBLOK 2016 (marzo)
Ladrillos de mortero de cemento; Bloques de mortero de cemento
DEGOM SA
Banc DEGOM 2013
Pelfuts de coco; Pelfuts arrissats de vinil; Pelfuts tèxtils; Pelfuts de cautxú; Pelfuts de perfils d'alumini; Làmines i llosetes de pvc homogeni; Làmines i llosetes de goma; Llosetes de cautxú reciclat; Paviments d'entramat sintètic
Banco DEGOM 2013
Felpudos de coco; Felpudos rizados de vinilo; Felpudos textiles; Felpudos de caucho; Felpudos de perfiles de aluminio; Láminas y losetas de pvc homogéneo; Láminas y losetas de goma; Losetas de caucho reciclado; Pavimentos de entramado sintético
EBARA ESPAÑA BOMBAS SA
Banc EBARA 2017 (març)
Bombes centrífugues autoaspirants; Bombes centrífugues monobloc horitzontals; Bombes centrífugues monobloc verticals; Bombes centrífugues normalitzades, compactes; Bombes centrífugues normalitzades, muntades sobre bancada; Bombes centrífugues verticals multietapes; Bombes centrífugues autoaspirants per a piscines; Bombes perifèriques; Bombes acceleradores amb motor inundat; Bombes acceleradores amb motor sense inundar; Bombes submergibles per a aigües residuals; Bombes submergibles per a pous profunds; Bombes d'esgotament; Plantes d'elevació d'aigües residuals; Grups de pressió amb pressió constant i cabal variable; Grup de pressió amb dipòsit acumulador d'aigua; Grups de pressió d'aigua contra incendis
Banco EBARA 2017 (marzo)
Bombas centrífugas autoaspirantes; Bombas centrífugas monobloque horizontales; Bombes centrífugas monobloque verticales; Bombas centrífugas normalizadas, compactas; Bombas centrífugas normalizadas, montadas sobre bancada; Bombas centrífugas verticales multietapas; Bombas centrífugas autoaspirantes para piscinas; Bombas periféricas; Bombas aceleradoras con motor inundado; Bombas aceleradoras con motor sin inundar; Bombas sumergibles para aguas residuales; Bombas sumergibles para pozos profundos; Bombas de achique; Plantas de elevación de aguas residuales; Grupos de presión con presión constante y caudal variable; Grupo de presión con depósito acumulador de agua; Grupos de presión de agua contra incendios
EUROCOUSTIC - SAINT-GOBAIN
Banc EUROCOUSTIC 2017
Plafons absorbents per a aïllament acústic; Materials auxiliars per a aillaments tèrmics i acústics; Plaques de fibres minerals
Banco EUROCOUSTIC 2017
Paneles absorbentes para aislamiento acústico; Materiales auxiliares para aislamientos térmicos y acústicos; Placas de fibras minerales
EUROPERFIL SA
Banc EUROPERFIL 2017 (novembre)
Plaques sandvitx; Planxes d'acer; Planxes d'acer per a sostres col·laborants; Plafons d'acer per a cobertes; Plaques d'escuma de poliuretà i poliisocianurat; Revestiments metàl·lics
Banco EUROPERFIL 2017 (noviembre)
Placas sandwich; Planchas de acero; Planchas de acero para forjados colaborantes; Paneles de acero para cubiertas; Placas de espuma de poliuretano y poliisocianurato; Revestimientos metálicos
FILTUBE SA (GRUP FILINOX)
Banc FILTUBE 2016 (abril)
Tubs de precisió d'acer galvanitzat amb soldadura; tubs d'acer inoxidable amb soldadura; bateries per a comptadors universals; bateries per a comptadors de columna; vàlvules d'esfera manuals amb rosca
Banco FILTUBE 2016 (abril)
Tunos de precisión de acero galvanizado con soldadura; tubos de acero inoxidable con soldadura; baterías para contadores universales; baterías para contadores de columna; válvulas de esfera manuales con rosca
FIRESTONE BUILDING PRODUCTS / ROLLGUM CORP.
Banc ROLLGUM 2017 (novembre)
Làmines elastomèriques resistents a la intempèrie; Làmines de poliolefines resistents a la intempèrie
Banco ROLLGUM 2017 (noviembre)
Láminas elastoméricas resistentes a la intemperie; Láminas de poliolefinas resistentes a la intemperie
FUNDERMAX GMBH
Banc FUNDERMAX 2017 (juliol)
Plaques sintètiques per a revestiments
Banco FUNDERMAX 2017 (julio)
Placas sintéticas para revestimientos
GABELEX - SAINT-GOBAIN
Banc GABELEX 2017
Lamel·les metàl·liques; Plaques metàl·liques
Banco GABELEX 2017
Lamas metálicas; Placas metálicas
GEBERIT SAU
Banco GEBERIT 2017 (noviembre)
Evacuación, canalización y ventilación estática
GEOBRUGG IBÉRICA SA
Banc GEOBRUGG 2016 (novembre)
Materials per a protecció de talussos amb malla metàl·lica; Materials per a barreres dinàmiques de contenció de talussos; Materials per a l'estabilització del mantell de neu; Materials per a barreres contra corrents d'arrossegalls
Banco GEOBRUGG 2016 (noviembre)
Materiales para protección de taludes con malla metálica; Materiales para barreras dinámicas de contención de taludes; Materiales para la estabilización del manto de nieve; Materiales para barreras contra corrientes de detritus
GERFLOR IBERIA SA
Banc GERFLOR 2012
Revestiments sintètics; Làmines i llosetes de pvc heterogeni; Làmines i llosetes de pvc homogeni; Làmines de pvc per a paviments de pistes esportives
Banco GERFLOR 2012
Revestimientos sintéticos; Láminas y losetas de pvc heterogéneo; Láminas y losetas de pvc homogéneo; Láminas de pvc para pavimentos de pistas deportivas
GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ SA
Banc Gestora Runes 2013
Disposició de residus
Banco Gestora Runes 2013
Disposición de residuos
GIACOMINI ESPAÑA SL
Banc GIACOMINI 2011
Planxes de poliestirè; Placa de guix laminat per a cel ras radiant; Placa metàl·lica per a cel ras radiant; Col·lectors per a terra radiant; Col·lectors; Termòmetres; Elements d'obtenció de dades per a regulació electrònica; Estacions de control, centre de control i comunicació per a regulació i control d'instal·lacions; Elements per a supervisió d'instal·lacions de regulació; Tubs multicapa; Tubs de polietilè reticulat; Tubs de polibutilè a pressió; Transformadors de seguretat; Mesuradors de cabal; Vàlvules d'esfera manuals amb rosca
Banco GIACOMINI 2011
Planchas de poliestireno; Placa de yeso laminado para falso techo radiante; Placa metálica para falso techo radiante; Colectores para suelo radiante; Colectores; Termómetros; Elementos de obtención de datos para regulación electrónica; Estaciones de control, centro de control y comunicación para regulación y control de instalaciones; Elementos para supervisión de instalaciones de regulación; Tubos multicapa; Tubos de polietileno reticulado; Tubos de polibutileno a presión; Transformadores de seguridad; Medidores de caudal; Válvulas de esfera manuales con rosca
GROHE ESPAÑA SA
GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS
Banco General Cable 2014
Materiales para instalaciones audiovisuales, comunicación y sistemas de gestión e integración
HUMICONTROL SL
Banc HUMICONTROL 2017 (abril)
Morters amb additius; Additius i addicions per a formigons, morters i beurades; Materials per a tractaments d'humitats per electrofòresi i electroosmosi
Banco HUMICONTROL 2017 (abril)
Morteros con aditivos; Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas; Materiales para tratamientos de humedades por electrofóresis y electroósmosis
HUNTER INDUSTRIES INCORPORATED
Banc HUNTER 2013
Aspersors; Difusors; Inundadors; Programadors; Electrovàlvules; Sensors
Banco HUNTER 2013
Aspersores; Difusores; Inundadores; Programadores; Electroválvulas; Sensores
HUURRE IBÉRICA SA
IMS - INDUSTRIAS MAS SALVADÓ Y SUCESORES, SL
Banc IMS 2011
Accessoris per a extrems de xemeneies; Aspiradors mecànics
Banco IMS 2011
Accesorios para extremos de chimeneas; Aspiradores mecánicos
INDUSTRIAS FAPP SA
Banc FAPP 2011
Boques d'aspiració per a sistemes de neteja amb aspiració centralitzada; Aspiradors per a sistemes de neteja amb aspiració centralitzada; Materials auxiliars per a sistemes de neteja amb aspiració centralitzada
Banco FAPP 2011
Bocas de aspiración para sistemas de limpieza con aspiración centralizada; Aspiradores para sistemas de limpieza con aspiración centralizada; Materiales auxiliares para sistemas de limpieza con aspiración centralizada
ISOVER
Banc ISOVER 2017 (abril)
Plaques de guix laminat; Materials per a aïllaments amorfs, líquids i escumes projectades i reblert de cambres; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca; Conductes circulars de materials compostos; Conductes rectangulars de llana mineral; Manta de llana mineral per a aïllament de conductes; Aïllaments tèrmics per a tubs amb llana mineral de vidre; Aïllaments tèrmics per a tubs amb llana mineral de roca
Banco ISOVER 2017 (abril)
Placas de yeso laminado; Materiales para aislamientos amorfos, líquidos y espumas proyectadasy relleno de cámaras; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de roca; Conductos circulares de materiales compuestos; Conductos rectangulares de lana mineral; Manta de lana mineral para aislamiento de conductos; Aislamientos térmicos para tubos con lana mineral de vidrio; Aislamientos térmicos para tubos con lana mineral de roca
JAGA ESPAÑA, CONVES TERMIC SL
Banc JAGA 2014
Radiador amb bescanviador de calor intern; Radiador de canal amb bescanviador de calor intern; Fan-coils tipus canal; Materials per a instal·lacions de renovació d'aire; Activadors per a bescanviadors de calor; Elements especials per a emissors (per aigua)
Banco JAGA 2014
Radiador de canal con intercambiador de calor interno; Fan-coils tipo canal; Materiales para instalaciones de renovación de aire; Activadores para intercambiadores de calor; Elementos especiales para emisores (por agua)
JUNG ELECTRO IBÉRICA SA
Banc JUNG 2016 (març)
Materials auxiliars per a persianes; Estacions de control, centre de control i comunicació per a regulació i control d'instal·lacions; Interruptors i commutadors; Endolls; Polsadors; Plaques i marcs; Materials auxiliars per a caixes i mecanismes; Dispositius de sistema; Polsadors; Teclats; Pantalles; Receptors d'infraroigs i comandaments a distància; Detectors de moviment i presència; Actuadors; Dispositius de comunicació i interficies; Materials auxiliars per a instal·lacions; Materials auxiliars per a avisadors acústics; Detectors; Detectors; Contactes; Elements auxiliars per a antenes de tv; Preses de senyal telefònica; Materials auxiliars per a instal·lacions telefòniques
Banco JUNG 2016 (marzo)
Materiales auxiliares para persianas; Estaciones de control, centro de control y comunicación para regulación y control de instalaciones; Interruptores y conmutadores; Enchufes; Pulsadores; Placas y marcos; Materiales auxiliares para cajas y mecanismos; Dispositivos de sistema; Pulsadores; Teclados; Pantallas; Receptores de infrarojos y mandos a distancia; Detectores de movimiento y presencia; Actuadores; Dispositivos de comunicación y interfaces; Materiales auxiliares para instalaciones; Materiales auxiliares para avisadores acústicos; Detectores; Detectores; Contactos; Elementos auxiliares para antenas de tv; Tomas de señal telefónica; Materiales auxiliares para instalaciones telefónicas
KME SPAIN SAU
Banc KME 2017 (abril)
Planxes de coure, llautó, bronze
Banco KME 2017 (abril)
Planchas de cobre, latón, bronce
KNAUF AMF SISTEMAS DE TECHOS SL
Banc AMF 2016 (juliol)
Plafons absorbents per a aïllament acústic; Plaques de fibres minerals; Plaques de fibres vegetals; Plaques metàl·liques
Banco AMF 2016 (julio)
Paneles absorbentes para aislamiento acústico; Placas de fibras minerales; Placas de fibras vegetales; Placas metálicas
KNAUF GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Banc Knauf GMBH 2010
Plaques de guix laminat
Banco Knauf GMBH 2010
Placas de yeso laminado
KNAUF INSULATION SL
Banc Knauf Insulation 2017 (octubre)
Materials per a solucions completes de terrat; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca; Elements de llana mineral de roca; Conductes rectangulars de llana mineral
Banco Knauf Insulation 2017 (octubre)
Materiales para soluciones completas de azotea; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de roca; Elementos de lana mineral de roca; Conductos rectangulares de lana mineral
LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES SAU
Banc LAFARGE 2014
Formigons estructurals per armar autocompactants; Morters i pastes autoanivellants; Materials per a paviments de formigó acabats amb textura especial
Banco LAFARGE 2014
Hormigones estructurales para armar autocompactantes; Morteros y pastas autonivelantes; Materiales para pavimentos de hormigón acabados con textura especial
MAPEI SPAIN SA
Banc MAPEI SPAIN 2016 (juliol)
Detergents; Conglomerants hidràulics; Beurades i materials per a rejuntat; Morters amb additius; Morters i pastes autoanivellants; Adhesius d'aplicació unilateral; Adhesius de dispersió i de resines reactives; Planxes i perfils de resines amb fibra de vidre; Materials per a reparació d'estructures de formigó; Materials de resines i fibres per a reforç d'estructures; Pastes per a impermeabilitzacions; Morters per a impermeabilitzacions; Materials per a tractaments hidrofugants; Materials per a aïllaments amorfs, líquids i escumes projectades i reblert de cambres; Planxes de poliestirè; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Materials per al reblert amb estanquitat de junts; Segellants; Materials especials per a impermeabilitzacions i aïllaments; Emulsions bituminoses; Materials auxiliars per a impermeabilitzacions i aïllaments; Morters per a arrebossats; Pintures, pastes i esmalts; Materials per a hidrofugats; Materials per a protecció superficial del formigó; Malles per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats; Materials per a imprimacions i tractaments superficials; Mescles bituminoses en fred; Materials per a paviments continus multicapa, de resines; Materials auxiliars per a paviments continus; Materials per a junts de paviments
Banco MAPEI SPAIN 2016 (julio)
Detergentes; Conglomerantes hidráulicos; Lechadas y materiales para rejuntado; Morteros con aditivos; Morteros y pastas autonivelantes; Adhesivos de aplicación unilateral; Adhesivos de dispersión y de resinas reactivas; Planchas y perfiles de resinas con fibra de vidrio; Materiales para reparación de estructuras de hormigón; Materiales de resinas y fibras para refuerzo de estructuras; Pastas para impermeabilizaciones; Morteros para impermeabilizaciones; Materiales para tratamientos hidrófugos; Materiales para aislamientos amorfos, líquidos y espumas proyectadasy relleno de cámaras; Planchas de poliestireno; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Materiales para relleno con estanqueidad de juntas; Selladores; Materiales especiales para impermeabilizaciones y aislamientos; Emulsiones bituminosas; Materiales auxiliares para impermeabilizaciones y aislamientos; Morteros para enfoscados; Pinturas, pastas y esmaltes; Materiales para hidrofugados; Materiales para protección superficial del hormigón; Mallas para armaduras de enfoscados, enyesados y pintados; Materiales para imprimaciones y tratamientos superficiales; Mezclas bituminosas en frío; Materiales para pavimentos continuos multicapa, de resinas; Materiales auxiliares para pavimentos continuos; Materiales para juntas de pavimentos
MAX FRANK TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN SL
Banc MAX FRANK 2017 (abril)
Elements especials per a junts de dilatació, treball o construcció
Banco MAX FRANK 2017 (abril)
Elementos especiales para juntas de dilatación, trabajo o construcción
MULTITUBO SYSTEMS
Banc MULTITUBO SYSTEMS 2017 (agost)
Planxes de poliestirè; Col·lectors per a terra radiant; Elements auxiliars per a instal·lacions de terra radiant; Col·lectors; Elements d'obtenció de dades per a regulació electrònica; Tubs multicapa de polietilè; Tubs de polietilè reticulat
Banco MULTITUBO SYSTEMS 2017 (agost)
Planchas de poliestireno; Colectores para suelo radiante; Elementos auxiliares para instalaciones de suelo radiante; Colectores; Elementos de obtención de datos para regulación electrónica; Tubos multicapa de polietileno; Tubos de polietileno reticulado
NOKEN DESIGN SA
Banc PORCELANOSA GRUPO - NOKEN 2011
Miralls; Aplics; Lavabos; Bidets; Urinaris; Cisternes; Accessoris d'aparells sanitaris; Aixetes i accessoris per a banyeres; Aixetes i accessoris per a dutxes; Aixetes i accessoris per a lavabos; Aixetes i accessoris per a inodors; Aixetes i accessoris per a bidets; Aixetes i accessoris per a urinaris; Aixetes i accessoris per a aigüeres; Aixetes i accessoris complementaris; Desguassos i accessoris per a lavabos; Desguassos i accessoris per a urinaris; Taulells de fusta; Mobiliari de bany
Banco PORCELANOSA GRUPO - NOKEN 2011
Espejos; Apliques; Lavabos; Bidés; Urinarios; Cisternas; Accesorios de aparatos sanitarios; Grifería y accesorios para bañeras; Grifería y accesorios para duchas; Grifería y accesorios para lavabos; Grifería y accesorios para inodoros; Grifería y accesorios para bidés; Grifería y accesorios para urinarios; Grifería y accesorios para fregaderos; Grifería y accesorios complementarios; Desagües y accesorios para lavabos; Desagües y accesorios para urinarios; Encimeras de madera; Mobiliario de baño
ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA
Banc ONDULINE 2011
Taulers de fusta; Plaques conformades bituminoses
Banco ONDULINE 2011
Tableros de madera; Placas conformadas bituminosas
PALAU CERÀMICA D'ALMACELLES SA
Banc ALMACELLES 2011
Maons ceràmics; Teules de ceràmica
Banco ALMACELLES 2011
Ladrillos cerámicos; Tejas de cerámica
PALAU CERÁMICA DE ALPICAT SA
Banc ALPICAT 2014
Maons ceràmics; Maons foradats senzills; Supermaons; Totxanes; Blocs ceràmics; Blocs de ceràmica d'argila alleugerida
Banco ALPICAT 2014
Ladrillos cerámicos; Ladrillos hueco sencillo; Superladrillos; Ladrillos hueco doble; Bloques cerámicos; Bloques de cerámica de arcilla aligerada
PALAUTEC
Banc PALAUTEC 2011
Maons ceràmics
Banco PALAUTEC 2011
Ladrillos cerámicos
PIERA ECO-CERÁMICA
Banc PIERA ECO-CERAMICA 2016 (octubre)
Maons ceràmics; Llambordins ceràmics
Banco PIERA ECO-CERAMICA 2016 (octubre)
Ladrillos cerámicos; Adoquines cerámicos
POLIURETANOS SA
Banc POLIURETANOS SA 2017
Plaques d'escuma de poliuretà i poliisocianurat.
Banco POLIURETANOS SA 2017
Placas de espuma de poliuretano y poliisocianurato.
PORCELANOSA SA
Banc PORCELANOSA GRUPO - PORCELANOSA 2011
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Peces especials de ceràmica i gres; Materials per a aplacats ceràmics; Sòcols de rajola ceràmica; Peces de ceràmica per a esglaons
Banco PORCELANOSA GRUPO - PORCELANOSA 2011
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Piezas especiales de cerámica y gres; Materiales para chapados y aplacados cerámicos; Zócalos de baldosa cerámica; Piezas de cerámica para peldaños
RECTICEL INSULATION
Banc RECTICEL 2017 (desembre)
Plaques de guix laminat; Plaques d'escuma de poliuretà i poliisocianurat
Banco RECTICEL 2017 (diciembre)
Placas de yeso laminado; Placas de espuma de poliuretano y poliisocianurato
REMOSA RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS SA
Banc REMOSA 2011
Materials auxiliars per a pous de registre; Filtres biològics; Prefiltres i reixes de desbast; Separadors de greixos; Separadors d'hidrocarburs; Pericons per a presa de mostres; Decantadors i espessadors de llots; Fosses sèptiques i dipòsits d'aigües fecals; Pous de bombeig; Sitja per a emmagatzematge de llots residuals; Sistemes integrals per a tractament d'aigües residuals; Bombes dosificadores i equips de cloració; Dipòsits per a aigua; Dipòsits per a combustibles líquids; Dipòsits de polièster i fibra de vidre
Banco REMOSA 2011
Materiales auxiliares para pozos de registro; Filtros biológicos; Prefiltros y rejas de desbaste; Separadores de grasas; Separadores de hidrocarburos; Arquetas para toma de muestras; Decantadores y espesadores de lodos; Fosas sépticas y depósitos de aguas fecales; Pozos de bombeo; Silo para almacenamiento de lodos residuales; Sistemas integrales para tratamiento de aguas residuales; Bombas dosificadoras y equipos de cloración; Depósitos para agua; Depósitos para combustibles líquidos; Depósitos de poliéster y fibra de vidrio
RENOLIT IBÉRICA SA
Banc RENOLIT 2016 (abril)
Materials per a acabats de terrats; Làmines de pvc no resistents a la intempèrie; Làmines de pvc resistents a la intempèrie; Làmines de pvc per a piscines
Banco RENOLIT 2016 (abril)
Materiales para acabados de azoteas; Láminas de pvc no resistentes a la intemperie; Láminas de pvc resistentes a la intemperie; Láminas de pvc para piscinas
ROCA SANITARIO SA
Banc ROCA SANITARIO 2011
Banyeres; Plats de dutxa; Lavabos; Inodors; Bidets; Urinaris; Plaques turques; Aigüeres; Cisternes; Accessoris d'aparells sanitaris; Aixetes i accessoris per a banyeres; Aixetes i accessoris per a dutxes; Aixetes i accessoris per a lavabos; Aixetes i accessoris per a inodors; Aixetes i accessoris per a bidets; Aixetes i accessoris per a urinaris; Aixetes i accessoris per a aigüeres; Aixetes i accessoris complementaris; Desguassos i accessoris per a lavabos; Desguassos i accessoris per a bidets
Banco ROCA SANITARIO 2011
Bañeras; Platos de ducha; Lavabos; Inodoros; Bidés; Urinarios; Placas turcas; Fregaderos; Cisternas; Accesorios de aparatos sanitarios; Grifería y accesorios para bañeras; Grifería y accesorios para duchas; Grifería y accesorios para lavabos; Grifería y accesorios para inodoros; Grifería y accesorios para bidés; Grifería y accesorios para urinarios; Grifería y accesorios para fregaderos; Grifería y accesorios complementarios; Desagües y accesorios para lavabos; Desagües y accesorios para bidés
ROCKWOOL PENINSULAR SAU
Banc ROCKWOOL 2017
Plaques de guix laminat; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca; Plafons absorbents per a aïllament acústic; Elements de llana mineral de roca; Plaques de fibres minerals per a revestiments; Plaques de fibres minerals; Manta de llana mineral per a aïllament de conductes; Aïllaments tèrmics per a tubs amb llana mineral de roca
Banco ROCKWOOL 2017
Placas de yeso laminado; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de roca; Paneles absorbentes para aislamiento acústico; Elementos de lana mineral de roca; Placas de fibras minerales para revestimientos; Placas de fibras minerales; Manta de lana mineral para aislamiento de conductos; Aislamientos térmicos para tubos con lana mineral de roca
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
Banc PLACO 2016 (setembre)
Plaques de guix laminat; Materials auxiliars per a tancaments i divisòries de guix laminat; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Plaques d'escaiola; Plaques de guix laminat; Malles per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats
Banco PLACO 2016 (setiembre)
Placas de yeso laminado; Materiales auxiliares para cerramientos y divisorias de yeso laminado; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Placas de escayola; Placas de yeso laminado; Mallas para armaduras de enfoscados, enyesados y pintados
SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA SA
Banc WEBER 2017 (març)
Argiles expandides; Beurades i materials per a rejuntat; Formigons estructurals per armar lleugers; Morters amb additius; Morters per a reforç d'estructures de formigó; Morters i pastes autoanivellants; Materials auxiliars per a morters; Adhesius d'aplicació unilateral; Planxes de suro; Pastes per a impermeabilitzacions; Morters per a impermeabilitzacions; Materials per a tractaments hidrofugants; Geotèxtils; Planxes de poliestirè; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca; Plafons absorbents per a aïllament acústic; Materials per al reblert de junts; Materials per al reblert amb estanquitat de junts; Emulsions bituminoses; Materials auxiliars per a impermeabilitzacions i aïllaments; Materials per a revestiments continus de resines; Estucs i monocapes; Vernissos; Materials per a hidrofugats; Materials per a protecció anticarbonatació; Materials auxiliars per a paviments continus
Banco WEBER 2017 (marzo)
Arcillas expandidas; Lechadas y materiales para rejuntado; Hormigones estructurales para armar ligeros; Morteros con aditivos; Morteros para refuerzos de estructuras de hormigón; Morteros y pastas autonivelantes; Materiales auxiliares para morteros; Adhesivos de aplicación unilateral; Planchas de corcho; Pastas para impermeabilizaciones; Morteros para impermeabilizaciones; Materiales para tratamientos hidrófugos; Geotextiles; Planchas de poliestireno; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de roca; Paneles absorbentes para aislamiento acústico; Materiales para relleno de juntas; Materiales para relleno con estanqueidad de juntas; Emulsiones bituminosas; Materiales auxiliares para impermeabilizaciones y aislamientos; Materiales para revestimientos contínuos de resinas; Estucados y monocapas; Barnices; Materiales para hidrofugados; Materiales para protección anticarbonatación; Materiales auxiliares para pavimentos continuos
SALICRU SA
Banc SALICRU 2016 (abril)
Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus line interactiu; Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus on-line doble conversió, monofàsics; Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus on-line doble conversió, trifàsics; Sistemes d'alimentacio ininterrompuda tipus on-line doble conversió, modulars, trifàsics; Estabilitzadors de tensió electrònics; Estabilitzadors de tensió electromecànics; Inversors; Estabilitzadors-reductors de flux lluminós, electrònics, estàtics; Estabilitzadors-reductors de flux lluminós, electrònics, amb convertidor buck
Banco SALICRU 2016 (abril)
Sistemas de alimentación ininterrumpida tipo line interactivo; Sistemas de alimentación ininterrumpida tipo on-line doble conversión, monofásicos; Sistemas de alimentación ininterrumpida tipo on-line doble conversión, trifásicos; Sistemas de alimentación ininterrumpida tipus on-line doble conversión, modulares, trifásicos; Estabilitzadores de tensión electrónicos; Estabilitzadores de tensión electromecánicos; Inversores; Estabilizadores-reductores de flujo luminoso, electrónicos, estáticos; Estabilizadores-reductores de flujo luminoso, estáticos, con convertidor buck
SALVADOR ESCODA SA
Banc SALVADOR ESCODA 2011
Cortines d'aire; Cortines d'aire amb calefacció elèctrica; Cortines d'aire amb calefacció per aigua; Unitats exteriors de bomba de calor amb recuperació d'equips de cabal variable de refrigerant; Unitats interiors de sostre d'equips de cabal variable de refrigerant; Unitats interiors de tipus mural d'equips de cabal variable de refrigerant; Unitats interiors de sostre de tipus cassette d'equips de cabal variable de refrigerant; Unitats interiors per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant; Refredadores d'aigua condensades per aire amb ventiladors axials; Refredadores d'aigua condensades per aire amb ventiladors centrífugs; Bombes de calor aire/aigua amb ventiladors axials; Bombes de calor aire/aigua amb ventiladors centrífugs; Fan-coils horitzontals de sostre; Fan-coils verticals tipus consola; Fan-coils tipus mural; Fan-coils de sostre tipus cassette; Fan-coils per a conductes; Unitats de tractament d'aire (UTA)
Banco SALVADOR ESCODA 2011
Cortinas de aire; Cortinas de aire con calefacción eléctrica; Cortinas de aire con calefacción por agua; Unidades exteriores de bomba de calor con recuperación de equipos de caudal variable de refrigerante; Unidades interiores de techo de equipos de caudal variable de refrigerante; Unidades interiores de tipo mural de equipos de caudal variable de refrigerante; Unidades interiores de techo de tipo cassette de equipos de caudal variable de refrigerante; Unidades interiores para conductos de equipos de caudal variable de refrigerante; Enfriadoras de agua condensadas por aire con ventiladores axiales; Enfriadoras de agua condensadas por aire con ventiladores centrífugos; Bombas de calor aire/agua con ventiladores axiales; Bombas de calor aire/agua con ventiladores centrífugos; Fan-coils horizontales de techo; Fan-coils verticales tipo consola; Fan-coils tipo mural; Fan-coils de techo tipo cassette; Fan-coils para conductos; Unidades de tratamiento de aire (UTA)
SANTA & COLE FORESTAL SL
Banc SANTA & COLE FORESTAL 2011
Arbres planifolis (acacia a catalpa); Arbres planifolis (celtis a eucalyptus); Arbres planifolis (fagus a liriodendrum); Arbres planifolis (maclura a pyrus); Arbres planifolis (quercus a zelkova); Coníferes (abies a microbiota); Coníferes (picea a tsuga); Palmeres i afins (beaucarnea a yucca); Arbusts i plantes de petit port (caryopteris a cortaderia); Arbusts i plantes de petit port (pentas a rhodanthemum)
Banco SANTA & COLE FORESTAL 2011
Árboles planifolios (acacia a catalpa); Árboles planifolios (celtis a eucalyptus); Árboles planifolios (fagus a liriodendrum); Árboles planifolios (maclura a pyrus); Árboles planifolios (quercus a zelkova); Coníferas (abies a microbiota); Coníferas (picea a tsuga); Palmeras y afines (beaucarnea a yucca); Arbustos y plantas de tamaño pequeño (caryopteris a cortaderia); Arbustos y plantas de tamaño pequeño (pentas a rhodanthemum)
SANTA & COLE SL
Banc SANTA & COLE 2011
Materials auxiliars per a escocells; Panots; Baranes d'acer inoxidable; Llums decoratius per a exteriors, amb làmpades d'incandescència, fluorescència i leds; Llums decoratius per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta i d'halogenurs; Aplics amb làmpades fluorescents; Aplics amb leds; Element de suport de columna amb il·luminació incorporada; Element de suport mural amb il·luminació incorporada; Bancs de fusta; Bancs metàl·lics; Bancs de pedra artificial; Bancs de pedra natural; Bancs de resines; Papereres murals i de peu; Fonts per a exteriors; Pilones metàl·liques; Jardineres amb estructura d'acer; Jardineres de fosa; Materials per a proteccions de parterres; Pèrgoles; Aparcament bicicletes; Cendrer
Banco SANTA & COLE 2011
Materiales auxiliares para alcorques; Losetas de mortero de cemento; Barandillas de acero inoxidable; Luminarias decorativas para exteriores, con lámparas de incandescencia, fluorescencia y leds; Luminarias decorativas para exteriores, con lámparas de vapor de sodio a alta presión y de halogenuros; Apliques con lámparas fluorescentes; Apliques con leds; Elemento de soporte de columna con iluminación incorporada; Elemento de soporte mural con iluminación incorporada; Bancos de madera; Bancos metálicos; Bancos de piedra artificial; Bancos de piedra natural; Bancos de resinas; Papereres murales y de pie; Fuentes para exteriores; Pilonas metálicas; Jardineras con estructura de acero; Jardineras de fundición; Materiales para protecciones de parterres; Pérgolas; Aparcamiento bicicletas; Cenicero
SAS PREFABRICADOS DE HORMIGON SA
Banc SAS 2016 (juny)
Blocs de morter de ciment per a gelosies; Materials per a balustrades de morter de ciment; Coronaments de parets amb peces de formigó prefabricat; Coronaments de parets amb peces de formigó polimèric; Materials auxiliars per a paviments de terratzo; Lloses de formigó per a paviments; Accessoris per a extrems de xemeneies
Banco SAS 2016 (junio)
Bloques de mortero de cemento para celosías; Materiales para balaustradas de mortero de cemento; Coronaciones de paredes con piezas de hormigón prefabricado; Coronaciones de paredes con piezas de hormigón polimérico; Materiales auxiliares para pavimentos de terrazo; Losas de hormigón para pavimentos; Accesorios para extremos de chimeneas
SAUNIER DUVAL
Banc SAUNIER DUVAL 2017 (juliol)
Planxes de poliestirè; Calderes de gas de condensació; Col·lectors per a terra radiant; Elements auxiliars per a instal·lacions de terra radiant; Captadors solars; Elements auxiliars per a captadors solars; Bombes de calor aerotermiques partides aire/aigua; Bombes de calor partides d'expansió directa de tipus mural; Bombes de calor partides d'expansió directa de tipus cassette; Bombes de calor partides d'expansió directa horitzontals per a conductes; Unitats exteriors de bomba de calor partida múltiple; Unitats interiors murals de bomba de calor partida múltiple; Fan-coils horitzontals de sostre; Fan-coils verticals tipus consola; Fan-coils tipus mural; Fan-coils per a conductes; Elements d'obtenció de dades per a regulació electrònica; Tubs multicapa de polietilè; Tubs de polietilè reticulat; Tubs de polibutilè a pressió; Escalfadors instantanis a gas; Escalfadors acumuladors elèctrics; Escalfadors acumuladors a gas; Escalfadors acumuladors per a aerotèrmia; Acumuladors bescanviadors; Dipòsits acumuladors
Banco SAUNIER DUVAL 2017 (julio)
Planchas de poliestireno; Calderas de gas de condensación; Colectores para suelo radiante; Elementos auxiliares para instalaciones de suelo radiante; Captadores solares; Elementos auxiliares para captadores solares; Bombas de calor aerotermicas partidas aire/agua; Bombas de calor partidas de expansión directa de tipo mural; Bombas de calor partidas de expansión directa de tipo cassette; Bombas de calor partidas de expansión directa horizontales para conductos; Unidades exteriores de bomba de calor partida múltiple; Unidades interiores murales de bomba de calor partida múltiple; Fan-coils horizontales de techo; Fan-coils verticales tipo consola; Fan-coils tipo mural; Fan-coils para conductos; Elementos de obtención de datos para regulación electrónica; Tubos multicapa de polietileno; Tubos de polietileno reticulado; Tubos de polibutileno a presión; Calentadores instantáneos a gas; Calentadores acumuladores eléctricos; Calentadores acumuladores a gas; Calentadores acumuladores para aerotérmia; Acumuladores intercambiadores; Depósitos acumuladores
SCHLÜTER SYSTEMS SL
Banc SCHLÜTER 2017
Planxes de poliestirè; Planxes de polipropilè per a terra radiant; Làmines pesades per aïllaments acústics; Boneres; Làmines i plaques de drenatge; Materials per a terres radiants elèctrics; Materials de regulació i control per a instal·lacions de terra radiant elèctric; Materials de regulació i control per a instal·lacion de terra radiant; Elements auxiliars per a instal·lacions de terra radiant; Elements d'obtenció de dades per a regulació electrònica; Tubs de polietilè reticulat; Vàlvules de bola metàl·liques, manuals, amb rosca
Banco SCHLÜTER 2017
Planchas de poliestireno; Planchas de polipropileno para suelo radiante; Láminas pesadas para aislamiento acústico; Sumideros; Láminas y placas drenantes; Materiales para suelos radiantes eléctricos; Materiales de regulación y control para instalaciones de suelo radiante eléctrico; Materiales de regulación y control para instalaciones de suelo radiante; Elementos auxiliares para instalaciones de suelo radiante; Elementos de obtención de datos para regulación electrónica; Tubos de polietileno reticulado; Válvulas de bola metálicas, manuales, con rosca
SENETON SA
Banc SENETON 2011
Materials per a reforç de sostres
Banco SENETON 2011
Materiales para refuerzo de forjados
SIMON SA
Banc SIMON 2017 (abril)
Caixes per a quadres de distribució; Canals aïllants; Canals metàl·liques; Columnes i torretes metàl·liques; Distribució elèctrica per a sistema de connexió ràpida; Interruptors magnetotèrmics; Interruptors diferencials; Protectors contra sobretensions; Caixes per a mecanismes; Interruptors i commutadors; Endolls; Polsadors; Portafusibles; Sortides de fils; Plaques i marcs; Reguladors d'intensitat; Preses de corrent industrials; Materials auxiliars per a caixes i mecanismes; Temporitzadors; Avisadors acústics encastables; Llums decoratius modulars encastables amb leds; Llums decoratius encastables tipus downlight amb leds; Projectors per a carrils amb leds; Projectors per a interiors amb leds; Preses de senyal; Preses de senyal telefònica; Elements de connexió per a sistemes de transmissió de veu i dades
Banco SIMON 2017 (abril)
Cajas para cuadros de distribución; Canales aislantes; Canales metálicas; Columnas y torretas metálicas; Distribución eléctrica para sistema de conexión rápida; Interruptores magnetotérmicos; Interruptores diferenciales; Protectores contra sobretensiones; Cajas para mecanismos; Interruptores y conmutadores; Enchufes; Pulsadores; Portafusibles; Salidas de hilos; Placas y marcos; Reguladores de intensidad; Tomas de corriente industriales; Materiales auxiliares para cajas y mecanismos; Temporizadores; Avisadores acústicos empotrables; Luminarias decorativas modulares empotrables con leds; Luminarias decorativas empotrables tipo downlight con leds; Proyectores para carriles con leds; Proyectores para interiores con leds; Tomas de señal; Tomas de señal telefónica; Elementos de conexión para sistemas de transmisión de voz y datos
SISTEMES DE REFORÇ ACTIU SL (NOU BAU)
SOPREMA IBERIA SL
Banc TEXSA 2015 (juliol)
Adhesius asfàltics; Materials per a acabats de terrats; Plaques conformades bituminoses; Materials per a acroteris i gàrgoles; Làmines bituminoses no protegides; Làmines bituminoses amb autoprotecció mineral; Làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica; Làmines bituminoses autoadhesives no protegides; Làmines bituminoses autoadhesives amb autoprotecció mineral; Làmines bituminoses autoadhesives amb autoprotecció metàl·lica; Plaques bituminoses amb autoprotecció mineral; Plaques bituminoses amb autoprotecció metàl·lica; Geotèxtils; Planxes de poliestirè; Plaques d'escuma de poliuretà i poliisocianurat; Làmines, plaques i planxes de polietilè i epdm; Feltres i plaques de fibres tèxtils; Materials auxiliars per a junts i segellats; Emulsions bituminoses; Suports per a paviments flotants; Boneres; Làmines i plaques de drenatge
Banco TEXSA 2015 (julio)
Adhesivos asfálticos; Materiales para acabados de azoteas; Placas conformadas bituminosas; Materiales para acroterios y gárgolas; Láminas bituminosas no protegidas; Láminas bituminosas con autoprotección mineral; Láminas bituminosas con autoprotección metálica; Láminas bituminosas autoadhesivas no protegidas; Láminas bituminosas autoadhesivas con autoprotección mineral; Láminas bituminosas autoadhesivas con autoprotección metálica; Placas bituminosas con autoprotección mineral; Placas bituminosas con autoprotección metálica; Geotextiles; Planchas de poliestireno; Placas de espuma de poliuretano y poliisocianurato; Láminas, placas y planchas de polietileno y epdm; Fieltros y placas de fibras textiles; Materiales auxiliares para juntas y sellados; Emulsiones bituminosas; Soportes para pavimentos flotantes; Sumideros; Láminas y placas drenantes
SORIGUÉ SAU
Banc SORIGUE 2017 (novembre)
Mescles bituminoses en fred; Mescles bituminoses especials; Materials per a microaglomerats en fred; Resines per a tractaments superficials
Banco SORIGUE 2017 (noviembre)
Mezclas bituminosas en frío; Mezclas bituminosas especiales; Materiales para microaglomerados en frío; Resinas para tratamientos superficiales
TECHNAL
Banc TECHNAL 2011
Perfils d'alumini per a tancaments cortina; Finestres i balconeres d'alumini lacat; Finestres i balconeres d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic; Portes de perfils d'alumini; Baranes d'alumini
Banco TECHNAL 2011
Perfiles de aluminio para muros cortina; Ventanas y balconeras de aluminio lacado; Ventanas y balconeras de aluminio lacado con interrupción del puente térmico; Puertas de perfiles de aluminio; Barandillas de aluminio
TERREAL ESPAÑA DE CERÁMICAS SAU
Banc TERREAL 2017 (maig)
Supermaons; Peces ceràmiques per a soleres; Blocs ceràmics; Peces ceràmiques per a gelosies; Teules de ceràmica; Caixes de persiana; Angle ceràmic de pilar; Cèrcol ceràmic; Materials per a aplacats ceràmics; Coronaments de parets i pilars amb peces de ceràmica; Escopidors amb peces de ceràmica; Llindes amb peces de ceràmica; Conductes rectangulars ceràmics
Banco TERREAL 2017 (mayo)
Superladrillos; Piezas cerámicas para soleras; Bloques cerámicos; Piezas cerámicas para celosías; Tejas de cerámica; Cajas de persiana; Ángulo cerámico de pilar; Zuncho cerámico; Materiales para chapados y aplacados cerámicos; Coronaciones de paredes y pilares con piezas de cerámica; Vierteaguas con piezas de cerámica; Dinteles con piezas de cerámica; Conductos rectangulares cerámicos
THCOAT
TRADE SA
Banc TRADESA 2015
Tubs multicapa; Terra radiant; Calderes a gas; Calderes i estufes de biomassa; Radiadors; Sistemes d'energia solar;
Banco TRADESA 2015
Tubos multicapa; Suelo radiante; Calderas a gas; Calderas y estufas de biomasa; Radiadores; Sistemas de energia solar;
TRESPA IBERIA SL
Banc TRESPA 2016
Plaques sintètiques per a revestiments; Materials auxiliars per a aplacats
Banco TRESPA 2016
Placas sintéticas para revestimientos; Materiales auxiliares para chapados y aplacados
ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS
Banc ULMA 2013
Canals de formigó de polímers per a drenatges; Pericons prefabricats de formigó polímer
Banco ULMA 2013
Canales de hormigón polímero para drenajes; Arquetas prefabricadas de hormigón polímero
UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO SL
Banc Unex 2017 (juliol)
Canals de pvc per a tubs; Canals aïllants; Canals metàl·liques; Safates aïllants; Columnes i torretes plàstiques; Caixes portamecanismes per a mobiliari; Materials auxiliars per a tubs, canals i safates; Caixes per a mecanismes
Banco Unex 2017 (julio)
Canales de pvc para tuberias; Canales aislantes; Canales metálicas; Bandejas aislantes; Columnas y torretas plásticas; Cajas portamecanismos para mobiliario; Materiales auxiliares para tubos, bandejas y canales; Cajas para mecanismos
URBATEK CERAMICS SA
Banc PORCELANOSA GRUPO - CERANCO 2011
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Peces especials de ceràmica i gres; Pedra artificial i elements especials de pedra artificial; Peces i llambordins de formigó de forma regular; Lloses de formigó per a paviments; Sòcols de rajola ceràmica; Esglaons de terratzo i pedra artificial; Peces de ceràmica per a esglaons
Banco PORCELANOSA GRUPO - CERANCO 2011
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Piezas especiales de cerámica y gres; Piedra artificial y elementos especiales de piedra artificial; Piezas y adoquines de hormigón de forma regular; Losas de hormigón para pavimentos; Zócalos de baldosa cerámica; Peldaños de terrazo y piedra artificial; Piezas de cerámica para peldaños
URSA IBÉRICA AISLANTES SA
Banc URSA 2017 (abril)
Planxes de poliestirè; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Conductes rectangulars de llana mineral; Manta de llana mineral per a aïllament de conductes
Banco URSA 2017 (abril)
Planchas de poliestireno; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Conductos rectangulares de lana mineral; Manta de lana mineral para aislamiento de conductos
VELUX SPAIN SA
Banc VELUX 2011
Materials auxiliars per a terrats; Materials auxiliars per a teulades; Claraboies rectangulars; Materials auxiliars per a cobertes; Persianes enrotllables d'alumini; Persianes replegables horitzontalment; Persianes contínues de teixit; Tendals; Captadors solars; Elements auxiliars per a captadors solars; Tubs d'acer inoxidable amb soldadura; Llums especials; Acumuladors bescanviadors
Banco VELUX 2011
Materiales auxiliares para azoteas; Materiales auxiliares para tejados; Claraboyas rectangulares; Materiales auxiliares para cubiertas; Persianas enrollables de aluminio; Persianas replegables horizontalmente; Persianas continuas de tejido; Toldos; Captadores solares; Elementos auxiliares para captadores solares; Tubos de acero inoxidable con soldadura; Luminarias especiales; Acumuladores intercambiadores
VENIS SA
Banc PORCELANOSA GRUPO - VENIS 2011
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Peces especials de ceràmica i gres; Sòcols de rajola ceràmica; Peces de ceràmica per a esglaons
Banco PORCELANOSA GRUPO - VENIS 2011
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Piezas especiales de cerámica y gres; Zócalos de baldosa cerámica; Piezas de cerámica para peldaños
WIELAND ELECTRIC SL