ACO PRODUCTOS POLÍMEROS SA
Banc ACO 2011
Peces rectes de formigó amb rigola, per a vorades; Boneres; Canals d'acer per a drenatges; Canals de plàstic per a drenatges; Canals de formigó de polímers per a drenatges; Separadors d'hidrocarburs
Banc ACO 2011
Peces rectes de formigó amb rigola, per a vorades; Boneres; Canals d'acer per a drenatges; Canals de plàstic per a drenatges; Canals de formigó de polímers per a drenatges; Separadors d'hidrocarburs
Banco ACO 2011
Piezas rectas de hormigón con rigola, para bordillos; Sumideros; Canales de acero para drenajes; Canales de plástico para drenajes; Canales de hormigón polímero para drenajes; Separadores de hidrocarburos
Banco ACO 2011
Piezas rectas de hormigón con rigola, para bordillos; Sumideros; Canales de acero para drenajes; Canales de plástico para drenajes; Canales de hormigón polímero para drenajes; Separadores de hidrocarburos
ACTIS SA
AIR TUB SL
Banc AIR TUB 2012
Xemeneies circulars; Conductes circulars metàl·lics; Accessoris per a extrems de xemeneies; Conductes rectangulars metàl·lics
Banc AIR TUB 2012
Xemeneies circulars; Conductes circulars metàl·lics; Accessoris per a extrems de xemeneies; Conductes rectangulars metàl·lics
Banco AIR TUB 2012
Chimeneas circulares; Conductos circulares metálicos; Accesorios para extremos de chimeneas; Conductos rectangulares metálicos
Banco AIR TUB 2012
Chimeneas circulares; Conductos circulares metálicos; Accesorios para extremos de chimeneas; Conductos rectangulares metálicos
AMSA AGUSTÍ I MASOLIVER SA
ARMACELL IBERIA SL
ARTIGO IBÉRICA SL
Banc ARTIGO IBÉRICA SL 2021
Rotlles i llosetes de cautxú/goma; Sòcols de materials sintètics; Esglaons de materials sintètics
Banc ARTIGO IBÉRICA SL 2021
Rotlles i llosetes de cautxú/goma; Sòcols de materials sintètics; Esglaons de materials sintètics
Banco ARTIGO IBÉRICA SL 2021
Rollos y losetas de caucho/goma; Zócalos de materiales sintéticos; Peldaños de materiales sintéticos
Banco ARTIGO IBÉRICA SL 2021
Rollos y losetas de caucho/goma; Zócalos de materiales sintéticos; Peldaños de materiales sintéticos
ASFALTOS CHOVA SA
Banc ASFALTOS CHOVA 2011
Làmines bituminoses no protegides; Làmines bituminoses amb autoprotecció mineral; Plaques bituminoses amb autoprotecció mineral; Materials auxiliars per a junts i segellats; Emulsions bituminoses
Banc ASFALTOS CHOVA 2011
Làmines bituminoses no protegides; Làmines bituminoses amb autoprotecció mineral; Plaques bituminoses amb autoprotecció mineral; Materials auxiliars per a junts i segellats; Emulsions bituminoses
Banco ASFALTOS CHOVA 2011
Láminas bituminosas no protegidas; Láminas bituminosas con autoprotección mineral; Placas bituminosas con autoprotección mineral; Materiales auxiliares para juntas y sellados; Emulsiones bituminosas
Banco ASFALTOS CHOVA 2011
Láminas bituminosas no protegidas; Láminas bituminosas con autoprotección mineral; Placas bituminosas con autoprotección mineral; Materiales auxiliares para juntas y sellados; Emulsiones bituminosas
BARNACORK SL
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA SL
Banc BASF 2013
Beurades i materials per a rejuntat; Morters amb additius; Morters i pastes autoanivellants; Materials auxiliars per a morters; Additius i addicions per a formigons, morters i beurades; Adhesius d'aplicació unilateral; Adhesius de dispersió i de resines reactives; Pastes per a impermeabilitzacions; Morters per a impermeabilitzacions; Materials per al reblert de junts; Segellants; Materials auxiliars per a junts i segellats; Emulsions bituminoses; Pintures, pastes i esmalts; Materials per a hidrofugats
Banc BASF 2013
Beurades i materials per a rejuntat; Morters amb additius; Morters i pastes autoanivellants; Materials auxiliars per a morters; Additius i addicions per a formigons, morters i beurades; Adhesius d'aplicació unilateral; Adhesius de dispersió i de resines reactives; Pastes per a impermeabilitzacions; Morters per a impermeabilitzacions; Materials per al reblert de junts; Segellants; Materials auxiliars per a junts i segellats; Emulsions bituminoses; Pintures, pastes i esmalts; Materials per a hidrofugats
Banco BASF 2013
Lechadas y materiales para rejuntado; Morteros con aditivos; Morteros y pastas autonivelantes; Materiales auxiliares para morteros; Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas; Adhesivos de aplicación unilateral; Adhesivos de dispersión y de resinas reactivas; Pastas para impermeabilizaciones; Morteros para impermeabilizaciones; Materiales para relleno de juntas; Selladores; Materiales auxiliares para juntas y sellados; Emulsiones bituminosas; Pinturas, pastas y esmaltes; Materiales para hidrofugados
Banco BASF 2013
Lechadas y materiales para rejuntado; Morteros con aditivos; Morteros y pastas autonivelantes; Materiales auxiliares para morteros; Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas; Adhesivos de aplicación unilateral; Adhesivos de dispersión y de resinas reactivas; Pastas para impermeabilizaciones; Morteros para impermeabilizaciones; Materiales para relleno de juntas; Selladores; Materiales auxiliares para juntas y sellados; Emulsiones bituminosas; Pinturas, pastas y esmaltes; Materiales para hidrofugados
BREINCO
Banco BREINCO
Ladrillos cerámicos; Ladrillos hueco sencillo; Superladrillos; Ladrillos hueco doble; Bloques cerámicos; Bloques de cerámica de arcilla aligerada
Banco BREINCO
Ladrillos cerámicos; Ladrillos hueco sencillo; Superladrillos; Ladrillos hueco doble; Bloques cerámicos; Bloques de cerámica de arcilla aligerada
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY SA
Banc PORCELANOSA GRUPO - BUTECH 2011
Beurades; Morters amb additius; Additius i addicions per a formigons, morters i beurades; Adhesius d'aplicació unilateral; Adhesius de dispersió; Pastes elastomèriques; Morters per a impermeabilitzacions; Làmines, plaques i planxes de polietilè i epdm; Feltres i plaques de poliester; Feltres i plaques de fibres tèxtils; Materials auxiliars per a aillaments tèrmics i acústics; Segellants; Plaques de fibres minerals; Plaques de fusta; Plaques metàl·liques; Materials per a hidrofugats; Materials per a recrescudes i capes de millora; Materials per a paviments tècnics; Rajola ceràmica; Suports per a paviments flotants; Làmines i plaques de drenatge; Materials per a terres radiants elèctrics; Captadors solars; Elements d'obtenció de dades per a regulació electrònica; Estacions de control, centre de control i comunicació per a regulació i control d'instal·lacions; Acumuladors bescanviadors; Dipòsits acumuladors; Grups amb bombes acceleradores
Banc PORCELANOSA GRUPO - BUTECH 2011
Beurades; Morters amb additius; Additius i addicions per a formigons, morters i beurades; Adhesius d'aplicació unilateral; Adhesius de dispersió; Pastes elastomèriques; Morters per a impermeabilitzacions; Làmines, plaques i planxes de polietilè i epdm; Feltres i plaques de poliester; Feltres i plaques de fibres tèxtils; Materials auxiliars per a aillaments tèrmics i acústics; Segellants; Plaques de fibres minerals; Plaques de fusta; Plaques metàl·liques; Materials per a hidrofugats; Materials per a recrescudes i capes de millora; Materials per a paviments tècnics; Rajola ceràmica; Suports per a paviments flotants; Làmines i plaques de drenatge; Materials per a terres radiants elèctrics; Captadors solars; Elements d'obtenció de dades per a regulació electrònica; Estacions de control, centre de control i comunicació per a regulació i control d'instal·lacions; Acumuladors bescanviadors; Dipòsits acumuladors; Grups amb bombes acceleradores
Banco PORCELANOSA GRUPO - BUTECH 2011
Lechadas; Morteros con aditivos; Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas; Adhesivos de aplicación unilateral; Adhesivos de dispersión; Pastas elastoméricas; Morteros para impermeabilizaciones; Láminas, placas y planchas de polietileno y epdm; Fieltros y placas de poliéster; Fieltros y placas de fibras textiles; Materiales auxiliares para aislamientos térmicos y acústicos; Selladores; Placas de fibras minerales; Placas de madera; Placas metálicas; Materiales para hidrofugados; Materiales para recrecidos y capas de mejora; Materiales para pavimentos técnicos; Baldosa; Soportes para pavimentos flotantes; Láminas y placas drenantes; Materiales para suelos radiantes eléctricos; Captadores solares; Elementos de obtención de datos para regulación electrónica; Estaciones de control, centro de control y comunicación para regulación y control de instalaciones; Acumuladores intercambiadores; Depósitos acumuladores; Grupos con bombas aceleradoras
Banco PORCELANOSA GRUPO - BUTECH 2011
Lechadas; Morteros con aditivos; Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas; Adhesivos de aplicación unilateral; Adhesivos de dispersión; Pastas elastoméricas; Morteros para impermeabilizaciones; Láminas, placas y planchas de polietileno y epdm; Fieltros y placas de poliéster; Fieltros y placas de fibras textiles; Materiales auxiliares para aislamientos térmicos y acústicos; Selladores; Placas de fibras minerales; Placas de madera; Placas metálicas; Materiales para hidrofugados; Materiales para recrecidos y capas de mejora; Materiales para pavimentos técnicos; Baldosa; Soportes para pavimentos flotantes; Láminas y placas drenantes; Materiales para suelos radiantes eléctricos; Captadores solares; Elementos de obtención de datos para regulación electrónica; Estaciones de control, centro de control y comunicación para regulación y control de instalaciones; Acumuladores intercambiadores; Depósitos acumuladores; Grupos con bombas aceleradoras
CERÀMICA BELIANES SL
Banc CERAMICA BELIANES 2019 (abril)
Supermaons; Peces ceràmiques per a soleres; Peces ceràmiques de gran format
Banc CERAMICA BELIANES 2019 (abril)
Supermaons; Peces ceràmiques per a soleres; Peces ceràmiques de gran format
Banco CERAMICA BELIANES 2019 (abril)
Superladrillos; Piezas cerámicas para soleras; Piezas cerámicas de gran formato
Banco CERAMICA BELIANES 2019 (abril)
Superladrillos; Piezas cerámicas para soleras; Piezas cerámicas de gran formato
CERÀMICA FUSTÉ SA
Banc CERÀMICA FUSTÉ 2018 (maig)
Maons foradats senzills; Supermaons; Peces ceràmiques per a soleres
Banc CERÀMICA FUSTÉ 2018 (maig)
Maons foradats senzills; Supermaons; Peces ceràmiques per a soleres
Banco CERÀMICA FUSTÉ 2018 (mayo)
Ladrillos hueco sencillo; Superladrillos; Piezas cerámicas para soleras
Banco CERÀMICA FUSTÉ 2018 (mayo)
Ladrillos hueco sencillo; Superladrillos; Piezas cerámicas para soleras
CERÁMICAS CALAF SA
Banc CERAMICAS CALAF 2015
Supermaons; Rajoles ceràmiques naturals, cairons, toves i gres extruït; Peces especials de ceràmica i gres; Peces ceràmiques de gran format; Peces de ceràmica per a esglaons
Banc CERAMICAS CALAF 2015
Supermaons; Rajoles ceràmiques naturals, cairons, toves i gres extruït; Peces especials de ceràmica i gres; Peces ceràmiques de gran format; Peces de ceràmica per a esglaons
Banco CERAMICAS CALAF 2015
Superladrillos; Rasillas, baldosas, tobas y gres extruido; Piezas especiales de cerámica y gres; Piezas cerámicas de gran formato; Piezas de cerámica para peldaños
Banco CERAMICAS CALAF 2015
Superladrillos; Rasillas, baldosas, tobas y gres extruido; Piezas especiales de cerámica y gres; Piezas cerámicas de gran formato; Piezas de cerámica para peldaños
CERAMICAS GALA SA
Banc GALA 2018 (juliol)
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Sòcols de rajola ceràmica; Peces de ceràmica per a esglaons; Banyeres; Plats de dutxa; Lavabos; Bidets; Urinaris; Safareigs; Abocadors; Cisternes; Accessoris d'aparells sanitaris; Aixetes i accessoris per a banyeres; Aixetes i accessoris per a dutxes; Aixetes i accessoris per a lavabos; Aixetes i accessoris per a inodors; Aixetes i accessoris per a bidets; Aixetes i accessoris per a aigüeres
Banc GALA 2018 (juliol)
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Sòcols de rajola ceràmica; Peces de ceràmica per a esglaons; Banyeres; Plats de dutxa; Lavabos; Bidets; Urinaris; Safareigs; Abocadors; Cisternes; Accessoris d'aparells sanitaris; Aixetes i accessoris per a banyeres; Aixetes i accessoris per a dutxes; Aixetes i accessoris per a lavabos; Aixetes i accessoris per a inodors; Aixetes i accessoris per a bidets; Aixetes i accessoris per a aigüeres
Banco GALA 2018 (julio)
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Zócalos de baldosa cerámica; Piezas de cerámica para peldaños; Bañeras; Platos de ducha; Lavabos; Bidés; Urinarios; Lavaderos; Vertederos; Cisternas; Accesorios de aparatos sanitarios; Grifería y accesorios para bañeras; Grifería y accesorios para duchas; Grifería y accesorios para lavabos; Grifería y accesorios para inodoros; Grifería y accesorios para bidés; Grifería y accesorios para fregaderos
Banco GALA 2018 (julio)
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Zócalos de baldosa cerámica; Piezas de cerámica para peldaños; Bañeras; Platos de ducha; Lavabos; Bidés; Urinarios; Lavaderos; Vertederos; Cisternas; Accesorios de aparatos sanitarios; Grifería y accesorios para bañeras; Grifería y accesorios para duchas; Grifería y accesorios para lavabos; Grifería y accesorios para inodoros; Grifería y accesorios para bidés; Grifería y accesorios para fregaderos
COMERCIAL PROJAR SA
DBBLOK
Banc DBBLOK 2016 (març)
Maons de morter de ciment; Blocs de morter de ciment
Banc DBBLOK 2016 (març)
Maons de morter de ciment; Blocs de morter de ciment
Banco DBBLOK 2016 (marzo)
Ladrillos de mortero de cemento; Bloques de mortero de cemento
Banco DBBLOK 2016 (marzo)
Ladrillos de mortero de cemento; Bloques de mortero de cemento
DECUSTIK
DEGOM SA
Banc DEGOM 2013
Pelfuts de coco; Pelfuts arrissats de vinil; Pelfuts tèxtils; Pelfuts de cautxú; Pelfuts de perfils d'alumini; Làmines i llosetes de pvc homogeni; Làmines i llosetes de goma; Llosetes de cautxú reciclat; Paviments d'entramat sintètic
Banc DEGOM 2013
Pelfuts de coco; Pelfuts arrissats de vinil; Pelfuts tèxtils; Pelfuts de cautxú; Pelfuts de perfils d'alumini; Làmines i llosetes de pvc homogeni; Làmines i llosetes de goma; Llosetes de cautxú reciclat; Paviments d'entramat sintètic
Banco DEGOM 2013
Felpudos de coco; Felpudos rizados de vinilo; Felpudos textiles; Felpudos de caucho; Felpudos de perfiles de aluminio; Láminas y losetas de pvc homogéneo; Láminas y losetas de goma; Losetas de caucho reciclado; Pavimentos de entramado sintético
Banco DEGOM 2013
Felpudos de coco; Felpudos rizados de vinilo; Felpudos textiles; Felpudos de caucho; Felpudos de perfiles de aluminio; Láminas y losetas de pvc homogéneo; Láminas y losetas de goma; Losetas de caucho reciclado; Pavimentos de entramado sintético
EBARA PUMPS IBERIA SA
Banc EBARA 2019 (juny)
Bombes centrífugues autoaspirants; Bombes centrífugues monobloc horitzontals; Bombes centrífugues monobloc verticals; Bombes centrífugues normalitzades, compactes; Bombes centrífugues verticals multietapes; Bombes centrífugues autoaspirants per a piscines; Bombes perifèriques; Bombes acceleradores amb motor inundat; Bombes acceleradores amb motor sense inundar; Bombes submergibles per a aigües residuals; Bombes submergibles per a pous profunds; Bombes d'esgotament; Plantes d'elevació d'aigües residuals; Grups de pressió amb pressió constant i cabal variable; Grup de pressió amb dipòsit acumulador d'aigua; Grups de pressió d'aigua contra incendis
Banc EBARA 2019 (juny)
Bombes centrífugues autoaspirants; Bombes centrífugues monobloc horitzontals; Bombes centrífugues monobloc verticals; Bombes centrífugues normalitzades, compactes; Bombes centrífugues verticals multietapes; Bombes centrífugues autoaspirants per a piscines; Bombes perifèriques; Bombes acceleradores amb motor inundat; Bombes acceleradores amb motor sense inundar; Bombes submergibles per a aigües residuals; Bombes submergibles per a pous profunds; Bombes d'esgotament; Plantes d'elevació d'aigües residuals; Grups de pressió amb pressió constant i cabal variable; Grup de pressió amb dipòsit acumulador d'aigua; Grups de pressió d'aigua contra incendis
Banco EBARA 2019 (junio)
Bombas centrífugas autoaspirantes; Bombas centrífugas monobloque horizontales; Bombes centrífugas monobloque verticales; Bombas centrífugas normalizadas, compactas; Bombas centrífugas verticales multietapas; Bombas centrífugas autoaspirantes para piscinas; Bombas periféricas; Bombas aceleradoras con motor inundado; Bombas aceleradoras con motor sin inundar; Bombas sumergibles para aguas residuales; Bombas sumergibles para pozos profundos; Bombas de achique; Plantas de elevación de aguas residuales; Grupos de presión con presión constante y caudal variable; Grupo de presión con depósito acumulador de agua; Grupos de presión de agua contra incendios
Banco EBARA 2019 (junio)
Bombas centrífugas autoaspirantes; Bombas centrífugas monobloque horizontales; Bombes centrífugas monobloque verticales; Bombas centrífugas normalizadas, compactas; Bombas centrífugas verticales multietapas; Bombas centrífugas autoaspirantes para piscinas; Bombas periféricas; Bombas aceleradoras con motor inundado; Bombas aceleradoras con motor sin inundar; Bombas sumergibles para aguas residuales; Bombas sumergibles para pozos profundos; Bombas de achique; Plantas de elevación de aguas residuales; Grupos de presión con presión constante y caudal variable; Grupo de presión con depósito acumulador de agua; Grupos de presión de agua contra incendios
ECOFOREST GEOTERMIA SL
Banc ECOFOREST 2019 (febrer)
Calderes i cremadors;Bombes de calor per a aerotèrmia i geotèrmia
Banc ECOFOREST 2019 (febrer)
Calderes i cremadors;Bombes de calor per a aerotèrmia i geotèrmia
Banco ECOFOREST 2019 (febrero)
Calderas y quemadores;Bombas de calor para aerotermia y geotermia
Banco ECOFOREST 2019 (febrero)
Calderas y quemadores;Bombas de calor para aerotermia y geotermia
EUROCOUSTIC - SAINT-GOBAIN
Banc EUROCOUSTIC 2018
Plafons absorbents per a aïllament acústic; Materials auxiliars per a aillaments tèrmics i acústics; Plaques de fibres minerals
Banc EUROCOUSTIC 2018
Plafons absorbents per a aïllament acústic; Materials auxiliars per a aillaments tèrmics i acústics; Plaques de fibres minerals
Banco EUROCOUSTIC 2018
Paneles absorbentes para aislamiento acústico; Materiales auxiliares para aislamientos térmicos y acústicos; Placas de fibras minerales
Banco EUROCOUSTIC 2018
Paneles absorbentes para aislamiento acústico; Materiales auxiliares para aislamientos térmicos y acústicos; Placas de fibras minerales
FILTUBE SA (GRUP FILINOX)
Banc FILTUBE 2016 (abril)
Tubs de precisió d'acer galvanitzat amb soldadura; tubs d'acer inoxidable amb soldadura; bateries per a comptadors universals; bateries per a comptadors de columna; vàlvules d'esfera manuals amb rosca
Banc FILTUBE 2016 (abril)
Tubs de precisió d'acer galvanitzat amb soldadura; tubs d'acer inoxidable amb soldadura; bateries per a comptadors universals; bateries per a comptadors de columna; vàlvules d'esfera manuals amb rosca
Banco FILTUBE 2016 (abril)
Tunos de precisión de acero galvanizado con soldadura; tubos de acero inoxidable con soldadura; baterías para contadores universales; baterías para contadores de columna; válvulas de esfera manuales con rosca
Banco FILTUBE 2016 (abril)
Tunos de precisión de acero galvanizado con soldadura; tubos de acero inoxidable con soldadura; baterías para contadores universales; baterías para contadores de columna; válvulas de esfera manuales con rosca
FUNDERMAX GMBH
Banc FUNDERMAX 2018 (febrer)
Plaques sintètiques per a revestiments
Banc FUNDERMAX 2018 (febrer)
Plaques sintètiques per a revestiments
Banco FUNDERMAX 2018 (febrero)
Placas sintéticas para revestimientos
Banco FUNDERMAX 2018 (febrero)
Placas sintéticas para revestimientos
GABELEX - SAINT-GOBAIN
Banc GABELEX 2018
Lamel·les metàl·liques; Plaques metàl·liques
Banc GABELEX 2018
Lamel·les metàl·liques; Plaques metàl·liques
Banco GABELEX 2018
Lamas metálicas; Placas metálicas
Banco GABELEX 2018
Lamas metálicas; Placas metálicas
GEBERIT SAU
Banc GEBERIT 2022 (maig)
Evacuació, canalització i ventilació estàtica
Banco GEBERIT 2022 (mayo)
Evacuación, canalización y ventilación estática
GERFLOR IBERIA SA
Banc GERFLOR 2012
Revestiments sintètics; Làmines i llosetes de pvc heterogeni; Làmines i llosetes de pvc homogeni; Làmines de pvc per a paviments de pistes esportives
Banc GERFLOR 2012
Revestiments sintètics; Làmines i llosetes de pvc heterogeni; Làmines i llosetes de pvc homogeni; Làmines de pvc per a paviments de pistes esportives
Banco GERFLOR 2012
Revestimientos sintéticos; Láminas y losetas de pvc heterogéneo; Láminas y losetas de pvc homogéneo; Láminas de pvc para pavimentos de pistas deportivas
Banco GERFLOR 2012
Revestimientos sintéticos; Láminas y losetas de pvc heterogéneo; Láminas y losetas de pvc homogéneo; Láminas de pvc para pavimentos de pistas deportivas
GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ SA
Banc Gestora Runes 2013
Disposició de residus
Banc Gestora Runes 2013
Disposició de residus
Banco Gestora Runes 2013
Disposición de residuos
Banco Gestora Runes 2013
Disposición de residuos
GIACOMINI ESPAÑA SL
Banc GIACOMINI 2011
Planxes de poliestirè; Placa de guix laminat per a cel ras radiant; Placa metàl·lica per a cel ras radiant; Col·lectors per a terra radiant; Col·lectors; Termòmetres; Elements d'obtenció de dades per a regulació electrònica; Estacions de control, centre de control i comunicació per a regulació i control d'instal·lacions; Elements per a supervisió d'instal·lacions de regulació; Tubs multicapa; Tubs de polietilè reticulat; Tubs de polibutilè a pressió; Transformadors de seguretat; Mesuradors de cabal; Vàlvules d'esfera manuals amb rosca
Banc GIACOMINI 2011
Planxes de poliestirè; Placa de guix laminat per a cel ras radiant; Placa metàl·lica per a cel ras radiant; Col·lectors per a terra radiant; Col·lectors; Termòmetres; Elements d'obtenció de dades per a regulació electrònica; Estacions de control, centre de control i comunicació per a regulació i control d'instal·lacions; Elements per a supervisió d'instal·lacions de regulació; Tubs multicapa; Tubs de polietilè reticulat; Tubs de polibutilè a pressió; Transformadors de seguretat; Mesuradors de cabal; Vàlvules d'esfera manuals amb rosca
Banco GIACOMINI 2011
Planchas de poliestireno; Placa de yeso laminado para falso techo radiante; Placa metálica para falso techo radiante; Colectores para suelo radiante; Colectores; Termómetros; Elementos de obtención de datos para regulación electrónica; Estaciones de control, centro de control y comunicación para regulación y control de instalaciones; Elementos para supervisión de instalaciones de regulación; Tubos multicapa; Tubos de polietileno reticulado; Tubos de polibutileno a presión; Transformadores de seguridad; Medidores de caudal; Válvulas de esfera manuales con rosca
Banco GIACOMINI 2011
Planchas de poliestireno; Placa de yeso laminado para falso techo radiante; Placa metálica para falso techo radiante; Colectores para suelo radiante; Colectores; Termómetros; Elementos de obtención de datos para regulación electrónica; Estaciones de control, centro de control y comunicación para regulación y control de instalaciones; Elementos para supervisión de instalaciones de regulación; Tubos multicapa; Tubos de polietileno reticulado; Tubos de polibutileno a presión; Transformadores de seguridad; Medidores de caudal; Válvulas de esfera manuales con rosca
GROHE ESPAÑA SA
GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS
Banc General Cable 2014
Materials per a instal·lacions audiovisuals, comunicació i sistemes de gestió i integració
Banco General Cable 2014
Materiales para instalaciones audiovisuales, comunicación y sistemas de gestión e integración
H-ZERO
HOLCIM SAU
Banc HOLCIM 2024 (març)
Formigons estructurals per armar autocompactants; Formigons porosos; Morters i pastes autoanivellants; Materials per a paviments de formigó acabats amb textura especial
Banc HOLCIM 2024 (març)
Formigons estructurals per armar autocompactants; Formigons porosos; Morters i pastes autoanivellants; Materials per a paviments de formigó acabats amb textura especial
Banco HOLCIM 2024 (marzo)
Hormigones estructurales para armar autocompactantes; Hormigones porosos; Morteros y pastas autonivelantes; Materiales para pavimentos de hormigón acabados con textura especial
Banco HOLCIM 2024 (marzo)
Hormigones estructurales para armar autocompactantes; Hormigones porosos; Morteros y pastas autonivelantes; Materiales para pavimentos de hormigón acabados con textura especial
HOMS RENTALS
HUNTER INDUSTRIES INCORPORATED
Banc HUNTER 2013
Aspersors; Difusors; Inundadors; Programadors; Electrovàlvules; Sensors
Banc HUNTER 2013
Aspersors; Difusors; Inundadors; Programadors; Electrovàlvules; Sensors
Banco HUNTER 2013
Aspersores; Difusores; Inundadores; Programadores; Electroválvulas; Sensores
Banco HUNTER 2013
Aspersores; Difusores; Inundadores; Programadores; Electroválvulas; Sensores
HUURRE IBÉRICA SA
ISOLTEX aislante textil SLU
JAGA ESPAÑA, CONVES TERMIC SL
Banc JAGA 2014
Radiador amb bescanviador de calor intern; Radiador de canal amb bescanviador de calor intern; Fan-coils tipus canal; Materials per a instal·lacions de renovació d'aire; Activadors per a bescanviadors de calor; Elements especials per a emissors (per aigua)
Banc JAGA 2014
Radiador amb bescanviador de calor intern; Radiador de canal amb bescanviador de calor intern; Fan-coils tipus canal; Materials per a instal·lacions de renovació d'aire; Activadors per a bescanviadors de calor; Elements especials per a emissors (per aigua)
Banco JAGA 2014
Radiador de canal con intercambiador de calor interno; Fan-coils tipo canal; Materiales para instalaciones de renovación de aire; Activadores para intercambiadores de calor; Elementos especiales para emisores (por agua)
Banco JAGA 2014
Radiador de canal con intercambiador de calor interno; Fan-coils tipo canal; Materiales para instalaciones de renovación de aire; Activadores para intercambiadores de calor; Elementos especiales para emisores (por agua)
JUNG ELECTRO IBÉRICA SA
Banc JUNG 2022 (setembre)
Materials auxiliars per a persianes; Estacions de control, centre de control i comunicació per a regulació i control d'instal·lacions; Interruptors i commutadors; Endolls; Polsadors; Plaques i marcs; Materials auxiliars per a caixes i mecanismes; Dispositius de sistema; Polsadors; Teclats; Pantalles; Receptors d'infraroigs i comandaments a distància; Detectors de moviment i presència; Actuadors; Dispositius de comunicació i interficies; Materials auxiliars per a instal·lacions; Materials auxiliars per a avisadors acústics; Detectors; Detectors; Contactes; Elements auxiliars per a antenes de tv; Preses de senyal telefònica; Materials auxiliars per a instal·lacions telefòniques
Banc JUNG 2022 (setembre)
Materials auxiliars per a persianes; Estacions de control, centre de control i comunicació per a regulació i control d'instal·lacions; Interruptors i commutadors; Endolls; Polsadors; Plaques i marcs; Materials auxiliars per a caixes i mecanismes; Dispositius de sistema; Polsadors; Teclats; Pantalles; Receptors d'infraroigs i comandaments a distància; Detectors de moviment i presència; Actuadors; Dispositius de comunicació i interficies; Materials auxiliars per a instal·lacions; Materials auxiliars per a avisadors acústics; Detectors; Detectors; Contactes; Elements auxiliars per a antenes de tv; Preses de senyal telefònica; Materials auxiliars per a instal·lacions telefòniques
Banco JUNG 2022 (septiembre)
Materiales auxiliares para persianas; Estaciones de control, centro de control y comunicación para regulación y control de instalaciones; Interruptores y conmutadores; Enchufes; Pulsadores; Placas y marcos; Materiales auxiliares para cajas y mecanismos; Dispositivos de sistema; Pulsadores; Teclados; Pantallas; Receptores de infrarojos y mandos a distancia; Detectores de movimiento y presencia; Actuadores; Dispositivos de comunicación y interfaces; Materiales auxiliares para instalaciones; Materiales auxiliares para avisadores acústicos; Detectores; Detectores; Contactos; Elementos auxiliares para antenas de tv; Tomas de señal telefónica; Materiales auxiliares para instalaciones telefónicas
Banco JUNG 2022 (septiembre)
Materiales auxiliares para persianas; Estaciones de control, centro de control y comunicación para regulación y control de instalaciones; Interruptores y conmutadores; Enchufes; Pulsadores; Placas y marcos; Materiales auxiliares para cajas y mecanismos; Dispositivos de sistema; Pulsadores; Teclados; Pantallas; Receptores de infrarojos y mandos a distancia; Detectores de movimiento y presencia; Actuadores; Dispositivos de comunicación y interfaces; Materiales auxiliares para instalaciones; Materiales auxiliares para avisadores acústicos; Detectores; Detectores; Contactos; Elementos auxiliares para antenas de tv; Tomas de señal telefónica; Materiales auxiliares para instalaciones telefónicas
KEIM ECOPAINT IBERICA SL
Banc KEIM 2024 (abril)
Detergents; Diluents; Morters amb additius; Morters per a impermeabilitzacions; Morters per a arrebossats; Pintures, pastes i esmalts; Lasurs; Materials per a hidrofugats; Materials per a protecció superficial del formigó; Malles per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats; Materials per a imprimacions i tractaments superficials; Materials auxiliars per a revestiments
Banc KEIM 2024 (abril)
Detergents; Diluents; Morters amb additius; Morters per a impermeabilitzacions; Morters per a arrebossats; Pintures, pastes i esmalts; Lasurs; Materials per a hidrofugats; Materials per a protecció superficial del formigó; Malles per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats; Materials per a imprimacions i tractaments superficials; Materials auxiliars per a revestiments
Banco KEIM 2024 (abril)
Detergents; Diluents; Morters amb additius; Morters per a impermeabilitzacions; Morters per a arrebossats; Pintures, pastes i esmalts; Lasurs; Materials per a hidrofugats; Materials per a protecció superficial del formigó; Malles per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats; Materials per a imprimacions i tractaments superficials; Materials auxiliars per a revestiments
Banco KEIM 2024 (abril)
Detergents; Diluents; Morters amb additius; Morters per a impermeabilitzacions; Morters per a arrebossats; Pintures, pastes i esmalts; Lasurs; Materials per a hidrofugats; Materials per a protecció superficial del formigó; Malles per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats; Materials per a imprimacions i tractaments superficials; Materials auxiliars per a revestiments
KINGSPAN INSULATION, S.A.U
Banc KINGSPAN
Paramètric
Banc KINGSPAN
Paramètric
Banco KINGSPAN
Paramétrico
Banco KINGSPAN
Paramétrico
KNAUF AMF SISTEMAS DE TECHOS SL
Banc KNAUF AMF 2018 (setembre)
Plafons absorbents per a aïllament acústic; Plaques de fibres minerals; Plaques de fibres vegetals; Plaques metàl·liques
Banc KNAUF AMF 2018 (setembre)
Plafons absorbents per a aïllament acústic; Plaques de fibres minerals; Plaques de fibres vegetals; Plaques metàl·liques
Banco KNAUF AMF 2018 (setiembre)
Paneles absorbentes para aislamiento acústico; Placas de fibras minerales; Placas de fibras vegetales; Placas metálicas
Banco KNAUF AMF 2018 (setiembre)
Paneles absorbentes para aislamiento acústico; Placas de fibras minerales; Placas de fibras vegetales; Placas metálicas
KNAUF GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
KNAUF INSULATION SL
Banc Knauf Insulation 2017 (octubre)
Materials per a solucions completes de terrat; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca; Elements de llana mineral de roca; Conductes rectangulars de llana mineral
Banc Knauf Insulation 2017 (octubre)
Materials per a solucions completes de terrat; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca; Elements de llana mineral de roca; Conductes rectangulars de llana mineral
Banco Knauf Insulation 2017 (octubre)
Materiales para soluciones completas de azotea; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de roca; Elementos de lana mineral de roca; Conductos rectangulares de lana mineral
Banco Knauf Insulation 2017 (octubre)
Materiales para soluciones completas de azotea; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de roca; Elementos de lana mineral de roca; Conductos rectangulares de lana mineral
LECA PORTUGAL SA
Banc LECA 2018 (juny)
Blocs de morter d'argila expandida; Alleugeridors per a sostres nervats; Materials auxiliars per a sostres amb elements resistents industrialitzats
Banc LECA 2018 (juny)
Blocs de morter d'argila expandida; Alleugeridors per a sostres nervats; Materials auxiliars per a sostres amb elements resistents industrialitzats
Banco LECA 2018 (junio)
Bloques de mortero de arcilla expandida; Aligeradores para forjados nervados; Materiales auxiliares para forjados con elementos resistentes industrializados
Banco LECA 2018 (junio)
Bloques de mortero de arcilla expandida; Aligeradores para forjados nervados; Materiales auxiliares para forjados con elementos resistentes industrializados
MAPEI SPAIN SA
Banc MAPEI SPAIN 2023 (març)
Detergents; Conglomerants hidràulics; Beurades i materials per a rejuntat; Morters amb additius; Morters i pastes autoanivellants; Adhesius d'aplicació unilateral; Adhesius de dispersió i de resines reactives; Planxes i perfils de resines amb fibra de vidre; Materials per a reparació d'estructures de formigó; Materials de resines i fibres per a reforç d'estructures; Pastes per a impermeabilitzacions; Morters per a impermeabilitzacions; Materials per a tractaments hidrofugants; Materials per a aïllaments amorfs, líquids i escumes projectades i reblert de cambres; Planxes de poliestirè; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Materials per al reblert amb estanquitat de junts; Segellants; Materials especials per a impermeabilitzacions i aïllaments; Emulsions bituminoses; Materials auxiliars per a impermeabilitzacions i aïllaments; Morters per a arrebossats; Pintures, pastes i esmalts; Materials per a hidrofugats; Materials per a protecció superficial del formigó; Malles per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats; Materials per a imprimacions i tractaments superficials; Mescles bituminoses en fred; Materials per a paviments continus multicapa, de resines; Morters i beurades per a paviments continus; Materials auxiliars per a paviments continus; Materials per a paviments de pistes esportives; Materials per a junts de paviments
Banc MAPEI SPAIN 2023 (març)
Detergents; Conglomerants hidràulics; Beurades i materials per a rejuntat; Morters amb additius; Morters i pastes autoanivellants; Adhesius d'aplicació unilateral; Adhesius de dispersió i de resines reactives; Planxes i perfils de resines amb fibra de vidre; Materials per a reparació d'estructures de formigó; Materials de resines i fibres per a reforç d'estructures; Pastes per a impermeabilitzacions; Morters per a impermeabilitzacions; Materials per a tractaments hidrofugants; Materials per a aïllaments amorfs, líquids i escumes projectades i reblert de cambres; Planxes de poliestirè; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Materials per al reblert amb estanquitat de junts; Segellants; Materials especials per a impermeabilitzacions i aïllaments; Emulsions bituminoses; Materials auxiliars per a impermeabilitzacions i aïllaments; Morters per a arrebossats; Pintures, pastes i esmalts; Materials per a hidrofugats; Materials per a protecció superficial del formigó; Malles per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats; Materials per a imprimacions i tractaments superficials; Mescles bituminoses en fred; Materials per a paviments continus multicapa, de resines; Morters i beurades per a paviments continus; Materials auxiliars per a paviments continus; Materials per a paviments de pistes esportives; Materials per a junts de paviments
Banco MAPEI SPAIN 2023 (marzo)
Detergentes; Conglomerantes hidráulicos; Lechadas y materiales para rejuntado; Morteros con aditivos; Morteros y pastas autonivelantes; Adhesivos de aplicación unilateral; Adhesivos de dispersión y de resinas reactivas; Planchas y perfiles de resinas con fibra de vidrio; Materiales para reparación de estructuras de hormigón; Materiales de resinas y fibras para refuerzo de estructuras; Pastas para impermeabilizaciones; Morteros para impermeabilizaciones; Materiales para tratamientos hidrófugos; Materiales para aislamientos amorfos, líquidos y espumas proyectadasy relleno de cámaras; Planchas de poliestireno; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Materiales para relleno con estanqueidad de juntas; Selladores; Materiales especiales para impermeabilizaciones y aislamientos; Emulsiones bituminosas; Materiales auxiliares para impermeabilizaciones y aislamientos; Morteros para enfoscados; Pinturas, pastas y esmaltes; Materiales para hidrofugados; Materiales para protección superficial del hormigón; Mallas para armaduras de enfoscados, enyesados y pintados; Materiales para imprimaciones y tratamientos superficiales; Mezclas bituminosas en frío; Materiales para pavimentos continuos multicapa, de resinas; Morteros y lechadas para pavimentos continuos; Materiales auxiliares para pavimentos continuos; Materiales para pavimentos de pistas deportivas; Materiales para juntas de pavimentos
Banco MAPEI SPAIN 2023 (marzo)
Detergentes; Conglomerantes hidráulicos; Lechadas y materiales para rejuntado; Morteros con aditivos; Morteros y pastas autonivelantes; Adhesivos de aplicación unilateral; Adhesivos de dispersión y de resinas reactivas; Planchas y perfiles de resinas con fibra de vidrio; Materiales para reparación de estructuras de hormigón; Materiales de resinas y fibras para refuerzo de estructuras; Pastas para impermeabilizaciones; Morteros para impermeabilizaciones; Materiales para tratamientos hidrófugos; Materiales para aislamientos amorfos, líquidos y espumas proyectadasy relleno de cámaras; Planchas de poliestireno; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Materiales para relleno con estanqueidad de juntas; Selladores; Materiales especiales para impermeabilizaciones y aislamientos; Emulsiones bituminosas; Materiales auxiliares para impermeabilizaciones y aislamientos; Morteros para enfoscados; Pinturas, pastas y esmaltes; Materiales para hidrofugados; Materiales para protección superficial del hormigón; Mallas para armaduras de enfoscados, enyesados y pintados; Materiales para imprimaciones y tratamientos superficiales; Mezclas bituminosas en frío; Materiales para pavimentos continuos multicapa, de resinas; Morteros y lechadas para pavimentos continuos; Materiales auxiliares para pavimentos continuos; Materiales para pavimentos de pistas deportivas; Materiales para juntas de pavimentos
MAX FRANK TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN SL
Banc MAX FRANK 2017 (abril)
Elements especials per a junts de dilatació, treball o construcció
Banc MAX FRANK 2017 (abril)
Elements especials per a junts de dilatació, treball o construcció
Banco MAX FRANK 2017 (abril)
Elementos especiales para juntas de dilatación, trabajo o construcción
Banco MAX FRANK 2017 (abril)
Elementos especiales para juntas de dilatación, trabajo o construcción
MUROXS OBRA SLU
NOKEN DESIGN SA
Banc PORCELANOSA GRUPO - NOKEN 2011
Miralls; Aplics; Lavabos; Bidets; Urinaris; Cisternes; Accessoris d'aparells sanitaris; Aixetes i accessoris per a banyeres; Aixetes i accessoris per a dutxes; Aixetes i accessoris per a lavabos; Aixetes i accessoris per a inodors; Aixetes i accessoris per a bidets; Aixetes i accessoris per a urinaris; Aixetes i accessoris per a aigüeres; Aixetes i accessoris complementaris; Desguassos i accessoris per a lavabos; Desguassos i accessoris per a urinaris; Taulells de fusta; Mobiliari de bany
Banc PORCELANOSA GRUPO - NOKEN 2011
Miralls; Aplics; Lavabos; Bidets; Urinaris; Cisternes; Accessoris d'aparells sanitaris; Aixetes i accessoris per a banyeres; Aixetes i accessoris per a dutxes; Aixetes i accessoris per a lavabos; Aixetes i accessoris per a inodors; Aixetes i accessoris per a bidets; Aixetes i accessoris per a urinaris; Aixetes i accessoris per a aigüeres; Aixetes i accessoris complementaris; Desguassos i accessoris per a lavabos; Desguassos i accessoris per a urinaris; Taulells de fusta; Mobiliari de bany
Banco PORCELANOSA GRUPO - NOKEN 2011
Espejos; Apliques; Lavabos; Bidés; Urinarios; Cisternas; Accesorios de aparatos sanitarios; Grifería y accesorios para bañeras; Grifería y accesorios para duchas; Grifería y accesorios para lavabos; Grifería y accesorios para inodoros; Grifería y accesorios para bidés; Grifería y accesorios para urinarios; Grifería y accesorios para fregaderos; Grifería y accesorios complementarios; Desagües y accesorios para lavabos; Desagües y accesorios para urinarios; Encimeras de madera; Mobiliario de baño
Banco PORCELANOSA GRUPO - NOKEN 2011
Espejos; Apliques; Lavabos; Bidés; Urinarios; Cisternas; Accesorios de aparatos sanitarios; Grifería y accesorios para bañeras; Grifería y accesorios para duchas; Grifería y accesorios para lavabos; Grifería y accesorios para inodoros; Grifería y accesorios para bidés; Grifería y accesorios para urinarios; Grifería y accesorios para fregaderos; Grifería y accesorios complementarios; Desagües y accesorios para lavabos; Desagües y accesorios para urinarios; Encimeras de madera; Mobiliario de baño
OK SOLID SURFACE
ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA
Banc ONDULINE 2018 (octubre)
Taulers de fusta; Plaques conformades bituminoses
Banc ONDULINE 2018 (octubre)
Taulers de fusta; Plaques conformades bituminoses
Banco ONDULINE 2018 (octubre)
Tableros de madera; Placas conformadas bituminosas
Banco ONDULINE 2018 (octubre)
Tableros de madera; Placas conformadas bituminosas
PALAU CERÁMICA DE ALPICAT SA
PALAUTEC
Banc PALAUTEC 2011
Maons ceràmics
Banc PALAUTEC 2011
Maons ceràmics
Banco PALAUTEC 2011
Ladrillos cerámicos
Banco PALAUTEC 2011
Ladrillos cerámicos
PIERA ECOCERÁMICA
PLADUR GYPSUM SA - PLADUR
PORCELANOSA SA
Banc PORCELANOSA GRUPO - PORCELANOSA 2011
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Peces especials de ceràmica i gres; Materials per a aplacats ceràmics; Sòcols de rajola ceràmica; Peces de ceràmica per a esglaons
Banc PORCELANOSA GRUPO - PORCELANOSA 2011
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Peces especials de ceràmica i gres; Materials per a aplacats ceràmics; Sòcols de rajola ceràmica; Peces de ceràmica per a esglaons
Banco PORCELANOSA GRUPO - PORCELANOSA 2011
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Piezas especiales de cerámica y gres; Materiales para chapados y aplacados cerámicos; Zócalos de baldosa cerámica; Piezas de cerámica para peldaños
Banco PORCELANOSA GRUPO - PORCELANOSA 2011
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Piezas especiales de cerámica y gres; Materiales para chapados y aplacados cerámicos; Zócalos de baldosa cerámica; Piezas de cerámica para peldaños
PROPAMSA SAU
Banc PROPAMSA 2022 (juliol)
Aglomerants i conglomerants; Morters; Additius, addicions i altres; Adhesius; Arrebossats i enguixats; Estucats i monocapes; Pintures
Banc PROPAMSA 2022 (juliol)
Aglomerants i conglomerants; Morters; Additius, addicions i altres; Adhesius; Arrebossats i enguixats; Estucats i monocapes; Pintures
Banco PROPAMSA 2022 (julio)
Aglomerantes y conglomerantes; Morteros; Aditivos, adiciones y otross; Adhesivos; Enfoscados y enyesados; Estucos y monocapas; Pinturas
Banco PROPAMSA 2022 (julio)
Aglomerantes y conglomerantes; Morteros; Aditivos, adiciones y otross; Adhesivos; Enfoscados y enyesados; Estucos y monocapas; Pinturas
RECTICEL INSULATION
Banc RECTICEL 2018 (març)
Plaques de guix laminat; Plaques d'escuma de poliuretà i poliisocianurat; Amortidors per a aïllament acústic
Banc RECTICEL 2018 (març)
Plaques de guix laminat; Plaques d'escuma de poliuretà i poliisocianurat; Amortidors per a aïllament acústic
Banco RECTICEL 2018 (marzo)
Placas de yeso laminado; Placas de espuma de poliuretano y poliisocianurato; Amortiguadores para aislamiento acústico
Banco RECTICEL 2018 (marzo)
Placas de yeso laminado; Placas de espuma de poliuretano y poliisocianurato; Amortiguadores para aislamiento acústico
REHABILIT SL
RENOLIT IBÉRICA SA
Banc RENOLIT 2022 (gener)
Materials per a acabats de terrats; Làmines de pvc no resistents a la intempèrie; Làmines de pvc resistents a la intempèrie; Làmines de pvc per a piscines
Banco RENOLIT 2022 (enero)
Materiales para acabados de azoteas; Láminas de pvc no resistentes a la intemperie; Láminas de pvc resistentes a la intemperie; Láminas de pvc para piscinas
ROCA SANITARIO SA
Banc ROCA SANITARIO 2011
Banyeres; Plats de dutxa; Lavabos; Inodors; Bidets; Urinaris; Plaques turques; Aigüeres; Cisternes; Accessoris d'aparells sanitaris; Aixetes i accessoris per a banyeres; Aixetes i accessoris per a dutxes; Aixetes i accessoris per a lavabos; Aixetes i accessoris per a inodors; Aixetes i accessoris per a bidets; Aixetes i accessoris per a urinaris; Aixetes i accessoris per a aigüeres; Aixetes i accessoris complementaris; Desguassos i accessoris per a lavabos; Desguassos i accessoris per a bidets
Banc ROCA SANITARIO 2011
Banyeres; Plats de dutxa; Lavabos; Inodors; Bidets; Urinaris; Plaques turques; Aigüeres; Cisternes; Accessoris d'aparells sanitaris; Aixetes i accessoris per a banyeres; Aixetes i accessoris per a dutxes; Aixetes i accessoris per a lavabos; Aixetes i accessoris per a inodors; Aixetes i accessoris per a bidets; Aixetes i accessoris per a urinaris; Aixetes i accessoris per a aigüeres; Aixetes i accessoris complementaris; Desguassos i accessoris per a lavabos; Desguassos i accessoris per a bidets
Banco ROCA SANITARIO 2011
Bañeras; Platos de ducha; Lavabos; Inodoros; Bidés; Urinarios; Placas turcas; Fregaderos; Cisternas; Accesorios de aparatos sanitarios; Grifería y accesorios para bañeras; Grifería y accesorios para duchas; Grifería y accesorios para lavabos; Grifería y accesorios para inodoros; Grifería y accesorios para bidés; Grifería y accesorios para urinarios; Grifería y accesorios para fregaderos; Grifería y accesorios complementarios; Desagües y accesorios para lavabos; Desagües y accesorios para bidés
Banco ROCA SANITARIO 2011
Bañeras; Platos de ducha; Lavabos; Inodoros; Bidés; Urinarios; Placas turcas; Fregaderos; Cisternas; Accesorios de aparatos sanitarios; Grifería y accesorios para bañeras; Grifería y accesorios para duchas; Grifería y accesorios para lavabos; Grifería y accesorios para inodoros; Grifería y accesorios para bidés; Grifería y accesorios para urinarios; Grifería y accesorios para fregaderos; Grifería y accesorios complementarios; Desagües y accesorios para lavabos; Desagües y accesorios para bidés
ROCKFON
Banc ROCKFON 2018 (juliol)
Plafons absorbents per a aïllament acústic; Plaques de fibres minerals
Banc ROCKFON 2018 (juliol)
Plafons absorbents per a aïllament acústic; Plaques de fibres minerals
Banco ROCKFON 2018 (julio)
Paneles absorbentes para aislamiento acústico; Placas de fibras minerales
Banco ROCKFON 2018 (julio)
Paneles absorbentes para aislamiento acústico; Placas de fibras minerales
ROCKWOOL PENINSULAR SAU
Banc ROCKWOOL 2022 (maig)
Plaques de guix laminat; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca; Elements de llana mineral de roca; Plaques de fibres minerals per a revestiments; Manta de llana mineral per a aïllament de conductes; Aïllaments tèrmics per a tubs amb llana mineral de roca
Banco ROCKWOOL 2022 (mayo)
Placas de yeso laminado; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de roca; Elementos de lana mineral de roca; Placas de fibras minerales para revestimientos; Manta de lana mineral para aislamiento de conductos; Aislamientos térmicos para tubos con lana mineral de roca
ROSAL STONES
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA SL (GLASS)
SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL
Banc ISOVER 2022 (desembre)
Plaques de guix laminat; Materials per a aïllaments amorfs, líquids i escumes projectades i reblert de cambres; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca; Conductes circulars de materials compostos; Conductes rectangulars de llana mineral; Manta de llana mineral per a aïllament de conductes; Aïllaments tèrmics per a tubs amb llana mineral de vidre; Aïllaments tèrmics per a tubs amb llana mineral de roca
Banco ISOVER 2022 (diciembre)
Placas de yeso laminado; Materiales para aislamientos amorfos, líquidos y espumas proyectadasy relleno de cámaras; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de roca; Conductos circulares de materiales compuestos; Conductos rectangulares de lana mineral; Manta de lana mineral para aislamiento de conductos; Aislamientos térmicos para tubos con lana mineral de vidrio; Aislamientos térmicos para tubos con lana mineral de roca
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA
Banc PLACO 2022 (desembre)
Plaques de guix laminat; Materials auxiliars per a tancaments i divisòries de guix laminat; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Plaques d'escaiola; Plaques de guix laminat; Malles per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats
Banco PLACO 2022 (diciembre)
Placas de yeso laminado; Materiales auxiliares para cerramientos y divisorias de yeso laminado; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Placas de escayola; Placas de yeso laminado; Mallas para armaduras de enfoscados, enyesados y pintados
SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA SA
Banc WEBER 2022 (juliol)
Sorres; Argiles expandides; Beurades i materials per a rejuntat; Formigons estructurals per armar lleugers; Morters amb additius; Morters per a reforç d'estructures de formigó; Morters i pastes autoanivellants; Materials auxiliars per a morters; Adhesius d'aplicació unilateral; Planxes de suro; Morters per a impermeabilitzacions; Materials per a tractaments hidrofugants; Materials per a aïllaments amorfs, líquids i escumes projectades i reblert de cambres; Planxes de poliestirè; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca; Materials per al reblert de junts; Materials auxiliars per a impermeabilitzacions i aïllaments; Estucs i monocapes; Pintures, pastes i esmalts; Vernissos; Materials per a hidrofugats; Malles per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats; Materials per a imprimacions i tractaments superficials; Materials auxiliars per a paviments continus
Banc WEBER 2022 (juliol)
Sorres; Argiles expandides; Beurades i materials per a rejuntat; Formigons estructurals per armar lleugers; Morters amb additius; Morters per a reforç d'estructures de formigó; Morters i pastes autoanivellants; Materials auxiliars per a morters; Adhesius d'aplicació unilateral; Planxes de suro; Morters per a impermeabilitzacions; Materials per a tractaments hidrofugants; Materials per a aïllaments amorfs, líquids i escumes projectades i reblert de cambres; Planxes de poliestirè; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de roca; Materials per al reblert de junts; Materials auxiliars per a impermeabilitzacions i aïllaments; Estucs i monocapes; Pintures, pastes i esmalts; Vernissos; Materials per a hidrofugats; Malles per a armadures d'arrebossats, enguixats i pintats; Materials per a imprimacions i tractaments superficials; Materials auxiliars per a paviments continus
Banco WEBER 2022 (julio)
Arenas; Arcillas expandidas; Lechadas y materiales para rejuntado; Hormigones estructurales para armar ligeros; Morteros con aditivos; Morteros para refuerzos de estructuras de hormigón; Morteros y pastas autonivelantes; Materiales auxiliares para morteros; Adhesivos de aplicación unilateral; Planchas de corcho; Morteros para impermeabilizaciones; Materiales para tratamientos hidrófugos; Materiales para aislamientos amorfos, líquidos y espumas proyectadasy relleno de cámaras; Planchas de poliestireno; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de roca; Materiales para relleno de juntas; Materiales auxiliares para impermeabilizaciones y aislamientos; Estucados y monocapas; Pinturas, pastas y esmaltes; Barnices; Materiales para hidrofugados; Mallas para armaduras de enfoscados, enyesados y pintados; Materiales para imprimaciones y tratamientos superficiales; Materiales auxiliares para pavimentos continuos
Banco WEBER 2022 (julio)
Arenas; Arcillas expandidas; Lechadas y materiales para rejuntado; Hormigones estructurales para armar ligeros; Morteros con aditivos; Morteros para refuerzos de estructuras de hormigón; Morteros y pastas autonivelantes; Materiales auxiliares para morteros; Adhesivos de aplicación unilateral; Planchas de corcho; Morteros para impermeabilizaciones; Materiales para tratamientos hidrófugos; Materiales para aislamientos amorfos, líquidos y espumas proyectadasy relleno de cámaras; Planchas de poliestireno; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de roca; Materiales para relleno de juntas; Materiales auxiliares para impermeabilizaciones y aislamientos; Estucados y monocapas; Pinturas, pastas y esmaltes; Barnices; Materiales para hidrofugados; Mallas para armaduras de enfoscados, enyesados y pintados; Materiales para imprimaciones y tratamientos superficiales; Materiales auxiliares para pavimentos continuos
SANTA & COLE FORESTAL SL
SIKA SAU
Banc SIKA 2022 (maig)
Catàleg d'arxius
Banco SIKA 2022 (mayo)
Catálogo de archivos
SIMON SA
Banc SIMON 2017 (abril)
Caixes per a quadres de distribució; Canals aïllants; Canals metàl·liques; Columnes i torretes metàl·liques; Distribució elèctrica per a sistema de connexió ràpida; Interruptors magnetotèrmics; Interruptors diferencials; Protectors contra sobretensions; Caixes per a mecanismes; Interruptors i commutadors; Endolls; Polsadors; Portafusibles; Sortides de fils; Plaques i marcs; Reguladors d'intensitat; Preses de corrent industrials; Materials auxiliars per a caixes i mecanismes; Temporitzadors; Avisadors acústics encastables; Llums decoratius modulars encastables amb leds; Llums decoratius encastables tipus downlight amb leds; Projectors per a carrils amb leds; Projectors per a interiors amb leds; Preses de senyal; Preses de senyal telefònica; Elements de connexió per a sistemes de transmissió de veu i dades
Banc SIMON 2017 (abril)
Caixes per a quadres de distribució; Canals aïllants; Canals metàl·liques; Columnes i torretes metàl·liques; Distribució elèctrica per a sistema de connexió ràpida; Interruptors magnetotèrmics; Interruptors diferencials; Protectors contra sobretensions; Caixes per a mecanismes; Interruptors i commutadors; Endolls; Polsadors; Portafusibles; Sortides de fils; Plaques i marcs; Reguladors d'intensitat; Preses de corrent industrials; Materials auxiliars per a caixes i mecanismes; Temporitzadors; Avisadors acústics encastables; Llums decoratius modulars encastables amb leds; Llums decoratius encastables tipus downlight amb leds; Projectors per a carrils amb leds; Projectors per a interiors amb leds; Preses de senyal; Preses de senyal telefònica; Elements de connexió per a sistemes de transmissió de veu i dades
Banco SIMON 2017 (abril)
Cajas para cuadros de distribución; Canales aislantes; Canales metálicas; Columnas y torretas metálicas; Distribución eléctrica para sistema de conexión rápida; Interruptores magnetotérmicos; Interruptores diferenciales; Protectores contra sobretensiones; Cajas para mecanismos; Interruptores y conmutadores; Enchufes; Pulsadores; Portafusibles; Salidas de hilos; Placas y marcos; Reguladores de intensidad; Tomas de corriente industriales; Materiales auxiliares para cajas y mecanismos; Temporizadores; Avisadores acústicos empotrables; Luminarias decorativas modulares empotrables con leds; Luminarias decorativas empotrables tipo downlight con leds; Proyectores para carriles con leds; Proyectores para interiores con leds; Tomas de señal; Tomas de señal telefónica; Elementos de conexión para sistemas de transmisión de voz y datos
Banco SIMON 2017 (abril)
Cajas para cuadros de distribución; Canales aislantes; Canales metálicas; Columnas y torretas metálicas; Distribución eléctrica para sistema de conexión rápida; Interruptores magnetotérmicos; Interruptores diferenciales; Protectores contra sobretensiones; Cajas para mecanismos; Interruptores y conmutadores; Enchufes; Pulsadores; Portafusibles; Salidas de hilos; Placas y marcos; Reguladores de intensidad; Tomas de corriente industriales; Materiales auxiliares para cajas y mecanismos; Temporizadores; Avisadores acústicos empotrables; Luminarias decorativas modulares empotrables con leds; Luminarias decorativas empotrables tipo downlight con leds; Proyectores para carriles con leds; Proyectores para interiores con leds; Tomas de señal; Tomas de señal telefónica; Elementos de conexión para sistemas de transmisión de voz y datos
SISTEMES DE REFORÇ ACTIU SL (NOU BAU)
SOPREMA IBERIA SL
SORIGUÉ SAU
Banc SORIGUÉ 2018 (abril)
Mescles bituminoses en fred; Mescles bituminoses especials; Materials per a microaglomerats en fred; Resines per a tractaments superficials
Banc SORIGUÉ 2018 (abril)
Mescles bituminoses en fred; Mescles bituminoses especials; Materials per a microaglomerats en fred; Resines per a tractaments superficials
Banco SORIGUÉ 2018 (abril)
Mezclas bituminosas en frío; Mezclas bituminosas especiales; Materiales para microaglomerados en frío; Resinas para tratamientos superficiales
Banco SORIGUÉ 2018 (abril)
Mezclas bituminosas en frío; Mezclas bituminosas especiales; Materiales para microaglomerados en frío; Resinas para tratamientos superficiales
TERREAL ESPAÑA DE CERÁMICAS SAU
Banc TERREAL 2019 (juny)
Supermaons; Peces ceràmiques per a soleres; Blocs ceràmics; Peces ceràmiques per a gelosies; Teules de ceràmica; Caixes de persiana; Angle ceràmic de pilar; Cèrcol ceràmic; Materials per a aplacats ceràmics; Coronaments de parets i pilars amb peces de ceràmica; Escopidors amb peces de ceràmica; Llindes amb peces de ceràmica; Conductes rectangulars ceràmics
Banc TERREAL 2019 (juny)
Supermaons; Peces ceràmiques per a soleres; Blocs ceràmics; Peces ceràmiques per a gelosies; Teules de ceràmica; Caixes de persiana; Angle ceràmic de pilar; Cèrcol ceràmic; Materials per a aplacats ceràmics; Coronaments de parets i pilars amb peces de ceràmica; Escopidors amb peces de ceràmica; Llindes amb peces de ceràmica; Conductes rectangulars ceràmics
Banco TERREAL 2019 (junio)
Superladrillos; Piezas cerámicas para soleras; Bloques cerámicos; Piezas cerámicas para celosías; Tejas de cerámica; Cajas de persiana; Ángulo cerámico de pilar; Zuncho cerámico; Materiales para chapados y aplacados cerámicos; Coronaciones de paredes y pilares con piezas de cerámica; Vierteaguas con piezas de cerámica; Dinteles con piezas de cerámica; Conductos rectangulares cerámicos
Banco TERREAL 2019 (junio)
Superladrillos; Piezas cerámicas para soleras; Bloques cerámicos; Piezas cerámicas para celosías; Tejas de cerámica; Cajas de persiana; Ángulo cerámico de pilar; Zuncho cerámico; Materiales para chapados y aplacados cerámicos; Coronaciones de paredes y pilares con piezas de cerámica; Vierteaguas con piezas de cerámica; Dinteles con piezas de cerámica; Conductos rectangulares cerámicos
THERMOCHIP SLU
TRADE SA
TRESPA IBERIA SL
Banc TRESPA 2016
Plaques sintètiques per a revestiments; Materials auxiliars per a aplacats
Banc TRESPA 2016
Plaques sintètiques per a revestiments; Materials auxiliars per a aplacats
Banco TRESPA 2016
Placas sintéticas para revestimientos; Materiales auxiliares para chapados y aplacados
Banco TRESPA 2016
Placas sintéticas para revestimientos; Materiales auxiliares para chapados y aplacados
ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS
Banc ULMA 2019 (juliol)
Canals de formigó de polímers per a drenatges
Banc ULMA 2019 (juliol)
Canals de formigó de polímers per a drenatges
Banco ULMA 2019 (julio)
Canales de hormigón polímero para drenajes
Banco ULMA 2019 (julio)
Canales de hormigón polímero para drenajes
UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO SL
Banc Unex 2022 (març)
Canals de pvc per a tubs; Canals aïllants; Canals metàl·liques; Safates aïllants; Columnes i torretes plàstiques; Caixes portamecanismes per a mobiliari; Materials auxiliars per a tubs, canals i safates; Caixes per a mecanismes
Banc Unex 2022 (març)
Canals de pvc per a tubs; Canals aïllants; Canals metàl·liques; Safates aïllants; Columnes i torretes plàstiques; Caixes portamecanismes per a mobiliari; Materials auxiliars per a tubs, canals i safates; Caixes per a mecanismes
Banco Unex 2022 (marzo)
Canales de pvc para tuberias; Canales aislantes; Canales metálicas; Bandejas aislantes; Columnas y torretas plásticas; Cajas portamecanismos para mobiliario; Materiales auxiliares para tubos, bandejas y canales; Cajas para mecanismos
Banco Unex 2022 (marzo)
Canales de pvc para tuberias; Canales aislantes; Canales metálicas; Bandejas aislantes; Columnas y torretas plásticas; Cajas portamecanismos para mobiliario; Materiales auxiliares para tubos, bandejas y canales; Cajas para mecanismos
URBATEK CERAMICS SA
Banc PORCELANOSA GRUPO - CERANCO 2011
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Peces especials de ceràmica i gres; Pedra artificial i elements especials de pedra artificial; Peces i llambordins de formigó de forma regular; Lloses de formigó per a paviments; Sòcols de rajola ceràmica; Esglaons de terratzo i pedra artificial; Peces de ceràmica per a esglaons
Banc PORCELANOSA GRUPO - CERANCO 2011
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Peces especials de ceràmica i gres; Pedra artificial i elements especials de pedra artificial; Peces i llambordins de formigó de forma regular; Lloses de formigó per a paviments; Sòcols de rajola ceràmica; Esglaons de terratzo i pedra artificial; Peces de ceràmica per a esglaons
Banco PORCELANOSA GRUPO - CERANCO 2011
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Piezas especiales de cerámica y gres; Piedra artificial y elementos especiales de piedra artificial; Piezas y adoquines de hormigón de forma regular; Losas de hormigón para pavimentos; Zócalos de baldosa cerámica; Peldaños de terrazo y piedra artificial; Piezas de cerámica para peldaños
Banco PORCELANOSA GRUPO - CERANCO 2011
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Piezas especiales de cerámica y gres; Piedra artificial y elementos especiales de piedra artificial; Piezas y adoquines de hormigón de forma regular; Losas de hormigón para pavimentos; Zócalos de baldosa cerámica; Peldaños de terrazo y piedra artificial; Piezas de cerámica para peldaños
URSA IBÉRICA AISLANTES SA
Banc URSA 2018 (juliol)
Planxes de poliestirè; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Conductes rectangulars de llana mineral; Manta de llana mineral per a aïllament de conductes
Banc URSA 2018 (juliol)
Planxes de poliestirè; Feltres, plaques i nòduls de llana mineral de vidre; Conductes rectangulars de llana mineral; Manta de llana mineral per a aïllament de conductes
Banco URSA 2018 (julio)
Planchas de poliestireno; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Conductos rectangulares de lana mineral; Manta de lana mineral para aislamiento de conductos
Banco URSA 2018 (julio)
Planchas de poliestireno; Fieltros, placas y nódulos de lana mineral de vidrio; Conductos rectangulares de lana mineral; Manta de lana mineral para aislamiento de conductos
VELUX SPAIN SA
Banc VELUX 2011
Materials auxiliars per a terrats; Materials auxiliars per a teulades; Claraboies rectangulars; Materials auxiliars per a cobertes; Persianes enrotllables d'alumini; Persianes replegables horitzontalment; Persianes contínues de teixit; Tendals; Captadors solars; Elements auxiliars per a captadors solars; Tubs d'acer inoxidable amb soldadura; Llums especials; Acumuladors bescanviadors
Banc VELUX 2011
Materials auxiliars per a terrats; Materials auxiliars per a teulades; Claraboies rectangulars; Materials auxiliars per a cobertes; Persianes enrotllables d'alumini; Persianes replegables horitzontalment; Persianes contínues de teixit; Tendals; Captadors solars; Elements auxiliars per a captadors solars; Tubs d'acer inoxidable amb soldadura; Llums especials; Acumuladors bescanviadors
Banco VELUX 2011
Materiales auxiliares para azoteas; Materiales auxiliares para tejados; Claraboyas rectangulares; Materiales auxiliares para cubiertas; Persianas enrollables de aluminio; Persianas replegables horizontalmente; Persianas continuas de tejido; Toldos; Captadores solares; Elementos auxiliares para captadores solares; Tubos de acero inoxidable con soldadura; Luminarias especiales; Acumuladores intercambiadores
Banco VELUX 2011
Materiales auxiliares para azoteas; Materiales auxiliares para tejados; Claraboyas rectangulares; Materiales auxiliares para cubiertas; Persianas enrollables de aluminio; Persianas replegables horizontalmente; Persianas continuas de tejido; Toldos; Captadores solares; Elementos auxiliares para captadores solares; Tubos de acero inoxidable con soldadura; Luminarias especiales; Acumuladores intercambiadores
VENIS SA
Banc PORCELANOSA GRUPO - VENIS 2011
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Peces especials de ceràmica i gres; Sòcols de rajola ceràmica; Peces de ceràmica per a esglaons
Banc PORCELANOSA GRUPO - VENIS 2011
Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat; Peces especials de ceràmica i gres; Sòcols de rajola ceràmica; Peces de ceràmica per a esglaons
Banco PORCELANOSA GRUPO - VENIS 2011
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Piezas especiales de cerámica y gres; Zócalos de baldosa cerámica; Piezas de cerámica para peldaños
Banco PORCELANOSA GRUPO - VENIS 2011
Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado; Piezas especiales de cerámica y gres; Zócalos de baldosa cerámica; Piezas de cerámica para peldaños
VERDTICAL ECOSISTEMA SL
WIELAND ELECTRIC SL
ZINCO CUBIERTAS ECOLOGICAS SL